9 As 403/2018 - 19

19. 12. 2018, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobce: A. H.,zast. Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje,se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 6. 2016, č. j. JMK 85620/2016, sp. zn. S-JMK 73260/2016/ODOS/Př, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2018, č. j. 62 A 122/2016 - 108,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Dne 23. 11. 2018 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Brně (dále „krajský soud“), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného.

[2]

Stěžovatel v kasační stížnosti jednak neuvedl žádné důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu, a jednak nezaplatil soudní poplatek, neboť podání kasační stížnosti podléhá poplatkové povinnosti dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), ve výši 5 000 Kč dle položky č. 19 Sazebníku poplatků, který je dle § 1 téhož zákona jeho přílohou.

[3]

Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatele usnesením ze dne 23. 11. 2018, č. j. 9 As 403/2018 – 10, výrokem I., aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil výše uvedený poplatek za podání kasační stížnosti a výrokem II., aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení svoji kasační stížnost doplnil o  důvody, pro které napadá rozsudek krajského soudu. Současně byl poučen o následku nevyhovění této výzvě, kterým je ve vztahu k výroku I. dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a § 120 s. ř. s. zastavení řízení o kasační stížnosti, ve vztahu k výroku II. jím je dle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítnutí kasační stížnosti.

[4]

Výše uvedené usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím zástupce dne 27. 11. 2018. Posledním dnem  určené 15 denní lhůty k uhrazení soudního poplatku tak byla dle § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s. středa 12. 12. 2018. Stěžovatel však svoji poplatkovou povinnost ve lhůtě nesplnil, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti stěžovatele dle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona zastavil.

[5]

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle nichž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2018

JUDr. Radan Malík předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 12. 2018, sp. zn. 9 As 403/2018 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies