7 As 333/2018 - 25

15. 11. 2018, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Městský soud v Brně, se sídlem Polní 994/39, Brno, ve věci ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2016, č. j. 31 A 95/2016 - 19,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění:

[1]

Kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví uvedeného usnesení Krajského soudu v Brně a vrácení mu věci k dalšímu řízení.

[2]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel nebyl v řízení o kasační stížnosti zastoupen [§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)] a zároveň s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval usnesením ze dne 10. 9. 2018, č. j. 7 As 333/2018 - 8, k zaplacení soudního poplatku a doložení plné moci udělené advokátovi. Na toto usnesení stěžovatel zareagoval přípisem, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s. ř. s. a rovněž o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti podle § 35 odst. 9 s. ř. s. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 18. 10. 2018, č. j. 7 As 333/2018 - 19, stěžovatelovu žádost o osvobození od soudních poplatků a návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl a opětovně jej vyzval k zaplacení soudního poplatku a doložení plné moci, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Soud stěžovatele zároveň poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení o kasační stížnosti zastaví.

[3]

Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 19. 10. 2018, posledním dnem lhůty k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost bylo tedy pondělí 5. 11. 2018. Stěžovatel však soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší správní soud proto podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

[4]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. listopadu 2018

JUDr. Radan Malík předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2018, sp. zn. 7 As 333/2018 - 25, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies