9 Ads 324/2018 - 22

15. 11. 2018, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Pavla Molka v právní věci žalobkyně: M. K., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, ve věci podání žalobkyně ze dne 18. 7. 2018,

takto :

I. Podání žalobkyně ze dne 18. 7. 2018 se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyšší správní soud obdržel dne 23. 8. 2018 podání žalobkyně ze dne 18. 7. 2018 (dále jen „podání“), které bylo Krajskému soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“) doručeno dne 19. 7. 2018 v 7:44 hodin prostřednictvím e-mailu z adresy X bez zaručeného elektronického podpisu. Písemné podání shodného znění žalobkyně osobně předala krajskému soudu po zahájení jednání ve věci sp. zn. 18 Ad 47/2017 dne 19. 7. 2018.

[2]

Z podání nebylo zřejmé, čeho se týká, neobsahovalo tak všechny stanovené náležitosti uvedené v § 37 odst. 3 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[3]

Soud proto žalobkyni usnesením ze dne 27. 9. 2018, č. j. 9 Ads 324/2018 - 18 vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení uvedla, čeho se její podání týká, tedy vyjasnila, zda se jedná o kasační stížnost a proti kterému rozhodnutí krajského soudu směřuje, a pokud se o kasační stížnost nejedná, neboť z obsahu podání lze dovodit, že namítá zejména to, že jí měl být ustanoven v řízení před krajským soudem zástupce, uvedla, čeho se její podání týká, proti komu směřuje a co jím navrhuje. Současně ji poučil, že neodstraní-li vadu podání v určené lhůtě, bude její podání odmítnuto.

[4]

Zmíněné usnesení ze dne 27. 9. 2018 s výzvou k odstranění vady podání žalobkyně obdržela dne 9. 10. 2018. Určená jednoměsíční lhůta pak uplynula v pátek 9. 11. 2018, aniž by byla vada podání odstraněna.

[5]

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[6]

Žalobkyně, i přes řádné poučení, vadu podání k výzvě neodstranila, proto soud její podání podle § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítl.

[7]

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto analogicky podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť podání bylo odmítnuto.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. listopadu 2018

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2018, sp. zn. 9 Ads 324/2018 - 22, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies