8 Azs 285/2018 - 52

15. 11. 2018, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milana Podhrázkého, Ph.D., a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D, v právní věci žalobkyně: T. H. P.,zastoupené Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců,se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, proti rozhodnutí žalované ze dne 13. 1. 2015, čj. MV-147571-5/SO/sen-2014, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2018, čj. 9 A 34/2015- 74,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 1 000 Kč, který bude vyplacen ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobkyně, Mgr. Marka Čechovského, advokáta.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyšší správní soud obdržel dne 10. 9. 2018 kasační stížnost žalobkyně (dále „stěžovatelka“) směřující proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze.

[2]

Soudní poplatek splatný společně s podáním kasační stížnosti stěžovatelka neuhradila. Nejvyšší správní soud ji proto usnesením ze dne 3. 10. 2018, čj. 8 Azs 285/2018-22, vyzval, aby soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč zaplatila. K tomu jí určil lhůtu 15 dnů od doručení uvedeného usnesení a poučil ji o následcích nevyhovění této výzvě.

[3]

Nejvyšší správní soud následně usnesením ze dne 17. 10. 2018, čj. 8 Azs 285/2018-37, rozhodl o návrhu stěžovatelky na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Výrokem II. tohoto usnesení uložil stěžovatelce povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 1 000 Kč za podání návrhu na přiznání odkladného účinku, a to ve lhůtě 15 dní od doručení tohoto usnesení.

[4]

Jak vyplývá z výpisů z účtu Nejvyššího správního soudu, jež jsou součástí soudního spisu, stěžovatelka uhradila na tento účet dne 30. 10. 2018 dvě platby ve výši 1 000 Kč, celkem tedy 2 000 Kč.

[5]

Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích pak vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 téhož zákona nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[6]

Výzva k zaplacení soudního poplatku (ve výši 5 000 Kč ve lhůtě 15 dnů od doručení) byla stěžovatelce prostřednictvím jejího zástupce doručena dne 5. 10. 2018. Lhůta k zaplacení poplatku za kasační stížnost tedy již marně uplynula. Jak již bylo výše uvedeno, stěžovatelka sice v návaznosti na rozhodnutí soudu o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti uhradila dvěma platbami na účet soudu celkem částku 2 000 Kč. Tyto platby se však dle použitého variabilního symbolu týkají poplatku za návrh na přiznání odkladného účinku, nedosahují výše poplatku za kasační stížnost, jak ji určuje sazebník poplatků (příloha zákona o soudních poplatcích), a především byly uhrazeny po uplynutí shora zmiňované zákonné lhůty.

[7]

Protože soudní poplatek za podání kasační stížnosti nebyl v zákonné lhůtě a výši ani přes výzvu soudu uhrazen, soud řízení o kasační stížnosti stěžovatelky podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona zastavil.

[8]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[9]

Výrokem III. soud rozhodl o vrácení částky 1 000 Kč, kterou stěžovatelka uhradila na účet zdejšího soudu, jelikož tato platba nemohla představovat včasnou úhradu soudního poplatku v požadované výši a současně přesahovala poplatkovou povinnost stěžovatelky plynoucí z rozhodnutí soudu o jejím návrhu na přiznání odkladného účinku.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 15. listopadu 2018

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 11. 2018, sp. zn. 8 Azs 285/2018 - 52, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies