6 As 1/2015 - 21

28. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: Vinařství Mutěnice, s.r.o., IČ: 25348701, se sídlem Údolní 1174, Mutěnice, zastoupené Mgr. Danielem Hrbáčem, advokátem, se sídlem Šumavská 35, Brno proti žalovanému: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední inspektorát, se sídlem Květná 15, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 8. 2014, č. j. SZPI/AK767-71/2013, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 12. 2014, č. j. 29 A 80/2014 – 26,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Včas podanou kasační stížností ze dne 2. 1. 2015 napadla žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 17. 12. 2014, č. j. 29 A 80/2014 – 26 (dále jen „napadené usnesení“), jímž krajský soud zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 26. 1. 2015 vzala stěžovatelka svou kasační stížnost proti napadenému usnesení krajského soudu v celém rozsahu zpět. Stěžovatelka ve svém zpětvzetí uvedla, že si byla vědoma, že se domáhá zrušení usnesení, které má ze zákona povinnost zrušit soud, který jej vydal, činila tak z důvodu zajištění právní jistoty. Vzhledem k tomu, že usnesením krajského soudu ze dne 12. 1. 2015, č. j. 29 A 80/2014 - 31 bylo kasační stížností napadené usnesení zrušeno, stěžovatelka již nemá na trvání řízení o kasační stížnosti právní zájem.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ s. ř. s.“), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí. Nejvyšší správní soud připomíná, že řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční.

Stěžovatelka, jejíž procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolal řízení o přezkoumání napadeného usnesení krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti projevila svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval. Protože stěžovatelka vzala svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2015

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 6 As 1/2015 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies