7 As 1/2015 - 60

04. 06. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 12. 2014, č. j. 62 A 104/2014 – 25,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 12. 2014, č. j. 62 A 104/2014 – 25, o odmítnutí žaloby, kterou se domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 9. 2014, č. j. 62 A 74/2014 – 12.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud ho usnesením ze dne 4. 2. 2015, č. j. 7 As 1/2015 – 28, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 5 dnů.

Na toto usnesení stěžovatel reagoval podáním návrhu na osvobození od soudních poplatků. Usnesením ze dne 25. 5. 2015, č. j. 7 As 1/2015 – 48, Nejvyšší správní soud návrh na osvobození od soudních poplatků zamítl a současně stěžovatele znovu vyzval k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 26. 5. 2015. Stěžovatel soudní poplatek nezaplatil a ve stanovené lhůtě zaslal Nejvyššímu správnímu soudu podání nazvané „Námitka zmatečnosti usnesení ČR – Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 1/2015 – 48 ze dne 25. května 2015“, ve kterém poukazoval na vady řízení před Nejvyšším správním soudem.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.


Jelikož stěžovatel soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení zastavil.

Co se týče podání obsahující námitku zmatečnosti proti usnesení obsahující výzvu k zaplacení soudního poplatku, proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný, a proto se Nejvyšší správní soud touto námitkou nemohl zabývat.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. června 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2015, sp. zn. 7 As 1/2015 - 60, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies