3 As 3/2015 - 20

12. 08. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce P. Č., proti žalovanému Nejvyššímu správnímu soudu, se sídlem Brno, Moravské náměstí 6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 11. 2014, č. j. 30 A 44/2012 – 53,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností ze dne 2. 1. 2015 napadl žalobce (dále „stěžovatel“) usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 11. 2014, č. j. 30 A 44/2012 – 53, jímž bylo podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále „s. ř. s.“) zastaveno řízení o správní žalobě z důvodu nezaplacení soudního poplatku.

Stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti nezaplatil soudní poplatek, přestože kasační stížnost směřuje proti rozhodnutí krajského soudu o žalobě (srovnej usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2015, č. j. 1 As 196/2014 - 19). Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 16. 7. 2015, č. j. 3 As 3/2015 - 11, stěžovatele vyzval, aby poplatkovou povinnost splnil v náhradní lhůtě jednoho týdne a poučil ho o možných následcích nesplnění poplatkové povinnosti. Usnesení Nejvyššího správního soudu bylo stěžovateli doručeno dne 24. 7. 2015. Stěžovatel reagoval emailovým podáním, v němž uvedl, že zdejšímu soudu neuhradí ani korunu. Nejvyšší správní soud ověřil, že soudní poplatek za kasační stížnost skutečně (dosud) uhrazen nebyl, přestože lhůta k zaplacení uplynula dnem 31. 7. 2015.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnost zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Tím je právě zákon o soudních poplatcích, jehož ustanovení § 9 odst. 1 se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně. Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě, že uvedenou zákonnou povinnost nesplní. Navzdory tomu nebyl soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, a proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. srpna 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2015, sp. zn. 3 As 3/2015 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies