9 As 1/2015 - 26

05. 03. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: předseda Okresního soudu v Českých Budějovicích, se sídlem Lidická 20, České Budějovice, ve věci žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 12. 2014, č. j. 10 A 169/2014 - 8,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Kasační stížností napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) shora označené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „krajský soud“), jímž byla odmítnuta jeho zásahová žaloba pro opožděnost. Stěžovatel se domáhal, aby krajský soud 1) určil, že nezákonný byl pokyn příslušníků justiční stráže ze dne 27. 9. 2012 před 14. hodinou v budově Okresního soudu v Českých Budějovicích, dle něhož měl stěžovatel odložit na pult všechny kovové předměty, 2) nezákonný byl požadavek týchž příslušníků justiční stráže, aby stěžovatel prokázal, že takové předměty nevnáší, jinak nebude vpuštěn, a 3) nezákonný byl pokyn, aby si stěžovatel sám provedl osobní prohlídku, jinak mu nebude umožněna účast na jednání.

[2]

Stěžovatel, jenž nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie, podal kasační stížnost, aniž by byl zastoupen advokátem. Za kasační stížnost nebyl zaplacen ani soudní poplatek. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením ze dne 9. 1. 2015, č. j. 9 As 1/2015 - 4, vyzval k tomu, aby zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel následně požádal o osvobození od tohoto soudního poplatku a navrhl, aby mu byl zástupce ustanoven. Žádost o osvobození od soudního poplatku i návrh na ustanovení zástupce byly zdejším soudem zamítnuty usnesením ze dne 12. 2. 2015, č. j. 9 As 1/2015 - 18, kterým byl stěžovatel znovu vyzván k zaplacení soudního poplatku a předložení plné moci pro advokáta. Určená pětidenní lhůta počala plynout od doručení zmíněného usnesení, k čemuž došlo dne 23. 2. 2015. Posledním dnem lhůty tak bylo pondělí 2. 3. 2015.

[3]

Do dne vydání tohoto usnesení o odmítnutí kasační stížnosti stěžovatel požadovanou plnou moc pro advokáta nepředložil, pouze přípisem ze dne 2. 3. 2015, doručeným soudu téhož dne, sdělil, že výzvě nevyhoví.

[4]

Podle § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[5]

Ke dni vydání tohoto usnesení stěžovatel nesplnil podmínku povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s. Jde přitom o nedostatek podmínek řízení, který nebyl k výzvě soudu odstraněn, Nejvyššímu správní soud proto kasační stížnost odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[6]

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. března 2015

JUDr. Radan Malík předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 3. 2015, sp. zn. 9 As 1/2015 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies