4 As 3/2015 - 30

03. 02. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: F. J. M., zast. JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem, se sídlem Polská 4, Karlovy Vary, proti žalovanému: Krajský úřad Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 10. 2014, č. j. 30 A 48/2014 - 37,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 31. 10. 2014, č. j. 30 A 48/2014 - 37, zamítl žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 2. 4. 2014, č. j. 615/DS/14-3, kterým žalovaný zamítl odvolání proti usnesení Magistrátu města Karlovy Vary, ze dne 12. 2. 2014, č. j. 12377/OD/13/1/Mar. Uvedeným usnesením magistrát zastavil řízení o žádosti žalobce ve věci udělení řidičského oprávnění skupiny B a vydání řidičského průkazu pro neodstranění podstatných vad žádosti, které neumožňovaly pokračovat v řízení.

[2]

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas kasační stížnost.

[3]

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 1. 2015, č. j. 4 As 3/2015 - 15, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení a poučil jej, že jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků.

[4]

Přípisem ze dne 12. 1. 2015 požádal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce o prodloužení lhůty k úhradě soudního poplatku o 14 dnů. Nejvyšší správní soud v odpovědi na tuto žádost přípisem ze dne 13. 1. 2015, č. j. 4 As 3/2015 - 21, prodloužil lhůtu k úhradě soudního poplatku tak, že končí uplynutím tří týdnů od doručení usnesení zdejšího soudu ze dne 6. 1. 2015, č. j. 4 As 3/2015 - 15. Zároveň stěžovatele opětovně poučil o následcích nezaplacení soudního poplatku.

[5]

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví“.

[6]

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Prodloužená lhůta tří týdnů, kterou Nejvyšší správní soud určil stěžovateli k zaplacení soudního poplatku přípisem ze dne 13. 1. 2015, č. j. 4 As 3/2015 - 21, byla počítána od doručení usnesení ze dne 6. 1. 2015, č. j. 4 As 3/2015 - 15, tj. ode dne 12. 1. 2015. Tato lhůta skončila tedy v pondělí dne 2. 2. 2015. Stěžovatel však navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[7]

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. února 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. 4 As 3/2015 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies