5 Afs 216/2014 - 17

04. 02. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: SARAGENE s.r.o., IČO 29010802, se sídlem Dlouhá 730/35, Praha 1 – Staré Město, zastoupeného JUDr. Irenou Pražanovou, advokátkou se sídlem V Dolině 1516/1a, Praha 10, proti žalovanému: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 619/28, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2014, č. j. 5 A 144/2014 - 20,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Městský soud v Praze usnesením ze dne 15. 12. 2014, č. j. 5 A 144/2014 – 20, odmítl žalobu žalobce na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, který spatřoval žalobce v tom, že žalovaný po uplynutí prekluzivní lhůty určené ustanovením § 148 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, nevyměřil žalobci daň v souladu s žalobcovým daňovým přiznáním a nevrátil mu nadměrný odpočet. Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal proti usnesení městského soudu dne 30. 12. 2014 kasační stížnost. Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] a stěžovatel uvedenou povinnost současně s podáním kasační stížnosti nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 19. 1. 2015, č. j. 5 Afs 216/2014 – 12, ke splnění poplatkové povinnosti vyzval. Stěžovateli byla k zaplacení soudního poplatku stanovena lhůta 7 dnů od doručení předmětného usnesení s tím, že stěžovatel byl taktéž poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku ve stanovené lhůtě.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2015 s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo zástupkyni stěžovatele doručeno dne 26. 1. 2015. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tak uplynula v pondělí dne 2. 2. 2015. Stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud řízení dle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, zastavil. O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 4. února 2015

JUDr. Jakub Camrda předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2015, sp. zn. 5 Afs 216/2014 - 17, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies