6 Afs 303/2014 - 16

04. 02. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: SARAGENE s.r.o., IČO 29010802, se sídlem Dlouhá 730/35, Praha 1, zastoupen JUDr. Irenou Pražanovou, advokátkou se sídlem V Dolině 1516/1a, Praha 10, proti žalovanému: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, se sídlem Štěpánská 619/28, Praha 1, týkající se žaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu - žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2014, č. j. 5 A 146/2014 - 20,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 30. 12. 2014 doručena blanketní kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) datovaná týmž dnem, kterou se domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 12. 2014, č. j. 5 A 146/2014 - 20. Usnesením ze dne 8. 1. 2015, č. j. 6 Afs 303/2014 - 8 soud vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, a to ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení. Soud současně stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Dále pak tímto usnesením vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce od jeho doručení doplnil kasační stížnost a odstranil její vady tím, že konkretizuje důvody, na základě nichž kasační stížnost podává. Toto usnesení bylo zástupkyni stěžovatele doručeno do datové schránky dne 15. 1. 2015. Podle ustanovení § 47 písm. c) 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Do dnešního dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil, lhůta stanovená v usnesení ze dne 8. 1. 2015 přitom uplynula dnem 22. 1. 2015. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. Krom toho by kasační stížnost mohla být odmítnuta (podle § 120 ve spojení s § 37 odst. 5 s. ř. s., protože stěžovatel neodstranil ve stanovené lhůtě vadu, pro niž není možné v řízení pokračovat).

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. února 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2015, sp. zn. 6 Afs 303/2014 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies