2 As 239/2014 - 26

14. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci navrhovatelky: Kasia vera s. r. o., se sídlem Nádražní 1202, Říčany u Prahy, zast. JUDr. Michalem Bernardem, PhD., advokátem se sídlem Příběnická 1908, Tábor, proti odpůrci: Město Říčany, se sídlem Masarykovo náměstí 53, Říčany, týkající se návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Říčan schváleného usnesením Zastupitelstva města Říčany ze dne 28. 5. 2014, č. 14-06-001 v rozsahu podmínek prostorového uspořádání v ploše BH - bydlení v bytových domech a ploše SM – plochy smíšené obytné výstavby, vymezení funkční plochy ZV – veřejná prostranství na pozemku p. č. 1453/9 v k. ú. Říčany u Prahy a vymezení veřejně prospěšné stavby pro dopravní infrastrukturu WD 46 Prodloužení ulice Nad Rybníčkem, v řízení o kasační stížnosti odpůrce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2014, č. j. 50 A 15/2014 - 50,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Rozsudkem ze dne 16. 12. 2014, č. j. 50 A 15/2014 – 50, zrušil Krajský soud v Praze k návrhu navrhovatelky část opatření obecné povahy Územního plánu odpůrce schváleného usnesením Zastupitelstva odpůrce ze dne 28. 5. 2014, č. 14-06-001.

[2]

Odpůrce (dále jen „stěžovatel“) podal dne 22. 12. 2014 proti shora citovanému rozsudku kasační stížnost, přičemž rovněž žádal, aby Nejvyšší správní soud přiznal jeho kasační stížnosti dle § 107 s. ř. s. odkladný účinek. Podáním ze dne 7. 1. 2015 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu téhož dne vzal stěžovatel tuto kasační stížnost včetně žádosti o přiznání odkladného účinku zpět.

[3]

Proto Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[4]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 2 As 239/2014 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies