4 As 257/2014 - 45

22. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 11. 2014, č. j. 62 A 95/2014 - 25,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 26. 11. 2014, č. j. 62 A 95/2014 - 25, odmítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení usnesení téhož soudu ze dne 19. 6. 2014, č. j. 17 Co 416/2013 - 17. Naposledy uvedeným usnesením bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu ve Vyškově ze dne 10. 7. 2014, č. j. 3 C 218/2011 - 102, ve věci žalobcovy žádosti o osvobození od soudních poplatků.

Proti usnesení krajského soudu ze dne 26. 11. 2014, č. j. 62 A 95/2014 - 25, podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včasnou kasační stížnost.

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 1. 2015, č. j. 4 As 257/2014 - 25, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě pěti dnů od doručení usnesení. Současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Ve stanovené lhůtě stěžovatel zaslal Nejvyššímu správnímu soudu žádost o osvobození od soudních poplatků společně s potvrzením o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 14. 1. 2015, č. j. 4 As 257/2014 - 41, žádost zamítl a znovu vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě do pěti dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. I tentokrát soud stěžovatele poučil o následcích nezaplacení poplatku. Předmětné usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 15. 1. 2015.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, „[n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.“

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory výzvě a náležitému poučení stěžovatel ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 20. 1. 2015, soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé soudního řádu správního za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. ledna 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2015, sp. zn. 4 As 257/2014 - 45, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies