8 Azs 197/2014 - 41

09. 04. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobce: A. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra,se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 12. 2013, čj. OAM-336/LE-PA03-K03-2011,v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 11. 2014, čj. 32 Az 2/2014 – 73,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

1)

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 19. 12. 2014 doručena kasační stížnost, kterou se žalobce (stěžovatel) domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. 11. 2014, čj. 32 Az 2/2014 – 73. Stěžovatel zároveň požádal o ustanovení zástupce pro řízení o této kasační stížnosti.

2)

Přípisem ze dne 7. 1. 2014, čj. 8 Azs 197/2014 – 21, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele, aby předložil potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Protože stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu nezaslal sdělení o svých majetkových poměrech a neprokázal splnění podmínek pro ustanovení zástupce, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 25. 2. 2015, čj. 8 Azs 197/2014 – 35, zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

3)

Týmž usnesením Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Zároveň jej poučil, že pokud nevyhoví výzvě k předložení plné moci, soud kasační stížnost odmítne. Jelikož stěžovatel nebyl doručujícím orgánem dne 4. 3. 2015 na adrese pro doručování zastižen, byla písemnost v souladu s § 49 odst. 2 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s. uložena a stěžovateli byla na místě zanechána písemná výzva, aby si písemnost vyzvedl. Protože si stěžovatel písemnost nevyzvedl ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se v souladu s § 49 odst. 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s. za doručenou dnem 16. 3. 2014. Lhůta pro předložení plné moci uplynula dne 30. 3. 2015. Stěžovatel nepředložil soudu ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti a neučinil tak ani následně.


4)

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

5)

Podle § 46 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud usnesením odmítne kasační stížnost, nejsou-li splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

6)

Stěžovatel ve stanovené lhůtě nepředložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, ačkoli se jedná o podmínku řízení o kasační stížnosti a ačkoli jej soud poučil, že v takovém případě kasační stížnost odmítne. Protože pro tento nedostatek nebylo možné pokračovat v řízení, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl za použití § 46 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

7)

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 s. ř. s. ve spojení s § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 9. dubna 2015

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 4. 2015, sp. zn. 8 Azs 197/2014 - 41, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies