10 As 264/2014 - 69

12. 03. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobců: a) A. H., a b) H. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 5. 2014, č. j. 16 Nc 434/2013 – 15, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2014, č. j. 62 A 96/2014 – 22,

takto :

I. Kasační stížnost žalobce a) se odmítá .

II. Kasační stížnost žalobkyně b) se odmítá .

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyšší správní soud obdržel dne 18. 12. 2014 kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 20. 11. 2014, č. j. 62 A 96/2014 – 22, kterým byla odmítnuta žaloba žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 5. 2014, č. j. 16 Nc 434/2013 – 15. Tímto usnesením bylo rozhodnuto, že soudkyně JUDr. Ilona Láníková není vyloučena z projednání a rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 7 C 279/2011.

[2]

V řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení. Podle ustanovení § 150 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v účinném znění (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

[3]

Vzhledem k tomu, že soudní poplatek za kasační stížnost nebyl zaplacen spolu s podáním kasační stížnosti, byl žalobce a) usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2015, č. j. 10 As 264/2014 – 25, vyzván, aby ve lhůtě jednoho týdne zaplatil soudní poplatek a předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. V reakci na toto usnesení podal žalobce a) žádost o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Tuto žádost Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. 2. 2015, č. j. 10 As 264/2014 – 56, zamítl a opětovně vyzval žalobce a), aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení uvedeného usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a ve stejné lhůtě předložil plnou moc udělenou jím advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Usnesení bylo žalobci a) doručeno 2. 3. 2015, lhůta pro předložení plné moci a zaplacení soudního poplatku tedy uplynula dne 9. 3. 2015.

[4]

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nejsou-li splněny podmínky řízení (mj. zastoupení advokátem) a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[5]

Žalobce a) byl usnesením ze dne 12. 2. 2015 poučen, že nevyhoví-li výzvě k předložení plné moci, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítne. Stejně tak byl žalobce a) poučen, že nezaplatí-li soudní poplatek, soud řízení o jeho kasační stížnosti zastaví. Vzhledem k tomu, že žalobce a) ve lhůtě stanovené zdejším soudem nezaplatil soudní poplatek a vadu řízení spočívající v absenci obligatorního právního zastoupení neodstranil, ačkoli byl o důsledcích neodstranění této vady řádně poučen, Nejvyšší správní soud jeho kasační stížnost odmítl.

[6]

V kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 11. 2014, č. j. 62 A 96/2014 – 22, byli jako stěžovatelé označeni žalobce a) i žalobkyně b); kasační stížnost však byla podepsána pouze žalobcem a).

[7]

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 14. 1. 2015, č. j. 10 As 264/2014 – 27, vyzval na základě ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. žalobkyni b), aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení jednoznačným prohlášením zdejšímu soudu sdělila, zda i ona podala předmětnou kasační stížnost. V této výzvě byla žalobkyně b) zároveň poučena, že nevyhoví-li této výzvě, tj. neodstraní-li vady kasační stížnosti a pro tento nedostatek nebude možno ve věci rozhodnout, soud její kasační stížnost odmítne. Uvedené usnesení bylo žalobkyni b) doručeno 26. 1. 2015. Lhůta pro vyhovění žádosti tedy uplynula dne 2. 2. 2015. Na tuto výzvu reagoval pouze žalobce a), který Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, že kasační stížnost podal sám. Žalobkyně b) na výzvu ve lhůtě nereagovala. Vzhledem k tomu, že žalobkyně výše uvedené výzvě nevyhověla a Nejvyšší správní soud pro tuto vadu nemohl dále v řízení o její kasační stížnosti pokračovat, rozhodl zdejší soud podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. tak, že kasační stížnost žalobkyně b) se odmítá.

[8]

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádnému z účastníků se náhrada nákladů řízení nepřiznává, byl-li návrh (zde kasační stížnost) odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2015, sp. zn. 10 As 264/2014 - 69, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies