5 Afs 207/2014 - 12

11. 02. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném, z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: OCEAN STRATEGIES s. r. o., se sídlem Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň, zastoupeného JUDr. Ing. Ondřejem Lichnovským, advokátem se sídlem Sádky 1605/2, 796 01 Prostějov, proti žalovanému: Finanční úřad pro Plzeňský kraj, se sídlem Hálkova 14, 305 72 Plzeň, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 10. 2014, č. j. 30 A 86/2013 - 86,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 5000 Kč; poplatek bude vrácen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám advokáta JUDr. Ondřeje Lichnovského do 30 dnů od právní moci usnesení.

Odůvodnění :

Shora uvedeným rozsudkem Krajský soud v Plzni (dále jen „krajský soud“) zamítl žalobu stěžovatele, kterou se domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, spočívajícím ve vydání výzev stěžovateli k odstranění pochybností, jakož i v následném zahájení postupů k odstranění pochybností u daně z přidané hodnoty za období březen, květen, červenec a srpen 2013.

Stěžovatel podal dne 19. 12. 2014 proti uvedenému rozsudku krajského soudu kasační stížnost.

Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a konečně také údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti v souladu s ustanovením § 106 odst. 3 s. ř. s. doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost zcela postrádala argumentaci (tj. konkrétní skutková či právní tvrzení), z níž by bylo zřejmé, co konkrétně stěžovatel rozsudku krajského soudu nebo řízení, které mu předcházelo, vytýká, vyzval Nejvyšší správní soud souladu s ustanovením § 37 odst. 5 a ustanovením § 106 odst. 3 s. ř. s., stěžovatele usnesením ze dne 7. 1. 2015, č. j. 5 Afs 207/2014 - 4, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost v souladu s § 106 odst. 1 s. ř. s. tak, že uvede konkrétní skutková a právní tvrzení. Usnesení bylo doručeno do datové schránky zástupce stěžovatele dne 7. 1. 2015, lhůta k odstranění vad podání uplynula dne 7. 2. 2015.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve lhůtě ani později kasační stížnost nedoplnil, není možné v řízení pokračovat. Nejvyššímu správnímu soudu tak nezbylo, než podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s.; soudní poplatek, který stěžovatel zaplatil, se vrací podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. února 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2015, sp. zn. 5 Afs 207/2014 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies