3 Ads 250/2014 - 33

20. 05. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: J. V., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Praha 2, Na Poříčním právu 1/376, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 8. 2014, č. j. MPSV-UM/7258/14/4S-ZLK, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. 12. 2014, č. j. 41 A 95/2014 - 17,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností se žalobce (dále „stěžovatel“) domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Brně (dále „krajský soud“), jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované o námitce podjatosti oprávněných úředních osob Mgr. J. V., Mgr. H. G. a Mgr. P. S. Krajský soud konstatoval, že rozhodnutí o námitce podjatosti je pouze výkonem dozorčího práva, kterým se upravuje vedení řízení, a není tudíž přezkoumatelné ve správním soudnictví. Žaloba tak byla odmítnuta dle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“).

V kasační stížnosti ze dne 12. 12. 2014 stěžovatel požádal o přidělení advokáta, přesvědčen o tom, že jsou splněny podmínky § 35 odst. 8 s. ř. s. K žádosti připojil prohlášení o osobních a majetkových poměrech. Usnesením ze dne 8. 1. 2015, č. j. 3 Ads 250/2014 – 15, byl stěžovatelův návrh na ustanovení zástupce zamítnut a stěžovateli bylo uloženo předložit do 15 dnů od doručení tohoto usnesení plnou moc zvoleného advokáta, který by jej v řízení o kasační stížnosti zastupoval. Stěžovatel byl zároveň poučen, že pokud plnou moc ve stanovené lhůtě nepředloží, bude kasační stížnost odmítnuta pro nesplnění podmínek řízení. Na uvedené usnesení reagoval stěžovatel přípisem, v němž uvedl, že s ním nesouhlasí a požádal o prodloužení lhůty k předložení plné moci advokáta z toho důvodu, že hodlá o jeho přidělení požádat Českou advokátní komoru. V daném přípisu rovněž vznesl námitku podjatosti proti soudcům třetího senátu Nejvyššího správního soudu, kterým byla věc v souladu s rozvrhem práce přidělena. O námitce podjatosti bylo rozhodnuto usnesením ze dne 1. 4. 2015, č. j. Nao 45/2015 – 26, které nabylo právní moci dne 22. 4. 2015; v uvedeném usnesení zdejší soud konstatoval, že žádní ze soudců třetího senátu nejsou z projednávání a rozhodování v dané věci vyloučeni. Poté co bylo o námitce podjatosti rozhodnuto, zkoumal zdejší soud, zda byla splněna povinnost uložená výše zmiňovaným usnesením – tedy, zda stěžovatel předložil plnou moc opravňující advokáta zastupovat jej v řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud však zjistil, že do dnešního dne stěžovatel plnou moc nepředložil, ačkoli tak měl učinit do 28. 1. 2015.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nejvyšší správní soud dal usnesením ze dne 8. 1. 2015 stěžovateli možnost podmínku vyplývající z ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. splnit, avšak ten ve stanovené lhůtě nedoložil, že by sám disponoval předepsaným právnickým vzděláním, a ani nepředložil plnou moc advokátovi, který by jej v řízení o kasační stížnosti zastupoval. Nelze navíc přehlédnout, že ke splnění dané povinnosti měl stěžovatel fakticky bezmála 4 měsíce, které však nevyužil žádným ze způsobů, dostupných v tak velkorysé lhůtě. Za těchto okolností neexistuje pro Nejvyšší správní soud žádné jiné zákonné řešení, než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout pro neplnění podmínky řízení plynoucí z § 105 odst. 2 tohoto zákona.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. května 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 3 Ads 250/2014 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies