4 Afs 243/2014 - 24

06. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: Ing. J. R., zast. Mgr. Přemyslem Pechlátem, advokátem, se sídlem Heydukova 505/3, České Budějovice, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 10. 2014, č. j. 15 Af 5/2014 - 43,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4.000 Kč, který bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacen na účet č. X do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 29. 10. 2014, č. j. 15 Af 5/2014 - 43, zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 10. 2013, č. j. 26421/13/5000-14203-706599, jímž žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu ze dne 3. 4. 2013, č. j. 117213/13/4000-17104-505133 a č. j. 117201/13/4000-17104-505133. Těmito rozhodnutími Specializovaný finanční úřad podle § 237 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o stížnostech žalobce na postup plátce daně ČEZ Distribuce, a. s. při výběru odvodu z elektřiny ze slunečního záření podle § 7a a násl. zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 12. 2014, č. j. 4 Afs 243/2014 - 12, vyzval stěžovatele, aby zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost. Této výzvě žalobce vyhověl a dne 15. 12. 2014 poukázal na účet soudu částku 5.000 Kč.

Podáním ze dne 18. 12. 2014 vzal stěžovatel kasační stížnost v celém rozsahu zpět a navrhl, aby Nejvyšší správní soud řízení zastavil.


Podle § 47 písm. a) věta před středníkem zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), „[s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.“

Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Podle § 10 odst. 3 věta první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, „[s]oud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.“ Podle odstavce 5 téhož ustanovení „[v] řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.“ Řízení o kasační stížnosti, ve kterém lze rozhodnout bez jednání (§ 109 odst. 2 s. ř. s.), bylo zastaveno před vydáním rozhodnutí o věci samé, proto Nejvyššímu správnímu soudu vznikla povinnost vrátit zaplacený soudní poplatek po snížení podle citovaného ustanovení. Dne 15. 12. 2014 zaplatil stěžovatel na účet soudu soudní poplatek ve výši 5.000 Kč. Stěžovateli bude vrácena částka 4.000 Kč, tj. 5.000 Kč snížených o 20 % z této částky, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení. Soudní poplatek se vrací na účet označený ve zpětvzetí kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. ledna 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2015, sp. zn. 4 Afs 243/2014 - 24, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies