Na 148/2003 - 14 - Řízení před soudem: úkony účastníků

03. 06. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Sdělil-li navrhovatel na výzvu soudu k odstranění nedostatků podání, že si opatřil „právního zástupce“, který mu slíbil, „že zařídí vše potřebné“, avšak nepředložil plnou moc udělenou zástupci ani jiným způsobem vytýkané nedostatky podání neodstranil, soud takové podání po uplynutí lhůty stanovené k odstranění nedostatků bez dalšího odmítne (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 03.06.2003, čj. Na 148/2003 - 14)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci společného podání MUDr. V. N. a L. N.,

takto :

I. Podání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podatelé se obrátili na Nejvyšší správní soud dopisem ze dne 14. 1. 2003, označeným jako „stížnost na porušování zákona“. Žádali, aby „zrušení víz (podatele a jeho manželky) bylo uznáno jako nezákonné“ a aby došlo k nápravě. Z podání samého a z připojených listin plyne, že věc se nejspíše týká postupu orgánů cizinecké policie ve věci prodloužení platnosti víza k pobytu nad 90 dnů.

Podání, tak jak je formulováno, nemělo zákonné náležitosti, potřebné k tomu, aby bylo způsobilé u soudu zahájit řízení. Tyto náležitosti uvádí ustanovení § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního tak, že z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno. (…) Podléhá-li podání soudnímu poplatku, musí být opatřeno kolkovou známkou v odpovídající hodnotě a musí k němu být připojeny listiny, jichž se podatel dovolává. Podání, které je třeba doručit ostatním účastníkům a osobám na řízení zúčastněným, musí být předloženo v potřebném počtu stejnopisů.

Oba podatelé byli proto soudem 24. 2. 2003 vyzváni, aby v naznačeném směru nedostatky podání odstranili do 14 dnů od doručení výzvy; byli poučeni o tom, že nestane-li se tak, a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání odmítne. Současně byli poučeni také o tom, že pokud hodlají podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, stanoví zákon k podání takové žaloby neprodlužitelnou lhůtu dvou měsíců od doručení rozhodnutí, které podle návrhu rozsudečného výroku má být soudem zrušeno. Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu pak musí obsahovat kromě zmíněných obecných náležitostí podání také další náležitosti, které uvádí ustanovení § 71 s. ř. s. K řízení o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů jsou zásadně věcně příslušné krajské soudy (§ 7 odst. 1 s. ř. s.).Výzva byla s poučením doručena 3. 3. 2003.

Podatel poté sdělil dopisem ze dne 21. 3. 2003 soudu, že si opatřil právního zástupce P. P. z P., který mu slíbil, že zařídí vše potřebné. Přesto ve stanovené lhůtě ani později do současné doby nedostatky podání odstraněny nebyly ani touto osobou, ani samotnými podateli. Protože za této situace nelze v řízení pokračovat, soud návrh podatelů odmítl (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 3. června 2003

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2003, sp. zn. Na 148/2003 - 14, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies