Konf 19/2003 - 19 - Kompetenční spory mezi orgány veřejné správy a soudy

03. 07. 2003, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Zakoupil-li uživatel telekomunikační služby od operátora mobilní sítě současně s uzavřením smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb také mobilní telefon za zvýhodněnou cenu a v důsledku porušení podmínek smlouvy mu vznikl závazek zaplatit operátorovi doplatek ceny mobilního telefonu, není spor o takové plnění sporem ze smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb [§ 95 bod 8. písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích)], o kterém by měl rozhodovat Český telekomunikační úřad, ale sporem z kupní smlouvy; rozhodování o těchto sporech je v pravomoci soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 03.07.2003, čj. Konf 19/2003 - 19)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát, zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Michal Mazanec a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Karel Podolka, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Českého telekomunikačního úřadu na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi Českým telekomunikačním úřadem a Okresním soudem v Karviné, za účasti žalobce: E. P., spol. s r. o., a žalovaného: Z. S., ve věci žaloby o zaplacení částky 19 981,24 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 113 C 179/2000

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 113 C 179/2000, o zaplacení rozdílu mezi plnou cenou a zvýhodněnou kupní cenou mobilního telefonu, je soud.

II. Usnesení Okresního soudu v Karviné ze dne 27. 3. 2001, čj. 113 C 179/2000- 33, se zrušuje.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 19. 4. 2002 se obrátil Český telekomunikační úřad na tento soud s návrhem na rozhodnutí sporu o pravomoc podle ustanovení § 8a o. s. ř., ve znění účinném ke dni 31. 12. 2002 (kompetenčního sporu), který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Karviné, pobočky v Havířově, ve věci tohoto soudu, u něhož napadla žaloba žalobce E. P., spol. s r. o., proti žalovanému Z. S. o celkovou částku 19 981,24 Kč s příslušenstvím. Řízení nebylo u vrchního soudu skončeno do data 31. 12. 2002. Dne 1. 1. 2003 nabyl účinnosti zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Vzhledem k tomu, že Vrchní soud v Praze vzniklý spor o pravomoc nerozhodl do dne účinnosti tohoto zákona, řízení ve smyslu § 6 zákona č. 131/2002 Sb. převzal k dokončení podle tohoto zákona zvláštní senát. Ze spisu vyplynuly tyto skutečnosti: Uvedená žaloba napadla u Okresního soudu v Karviné dne 18. 4. 2000. Podle žalobního tvrzení žalobce uzavřel s žalovaným smlouvu o poskytování služeb veřejné radiotelefonní sítě na tel. č., včetně dodatku, který je nedílnou součástí smlouvy. Na základě tohoto dodatku žalovaný zakoupil od žalobce mobilní telefon za zvýhodněnou kupní cenu a zároveň se zavázal, že nebude-li využívat služeb žalobce po dobu sjednanou v dodatku, zaplatí žalobci rozdíl mezi plnou a zvýhodněnou kupní cenou. Žalovaný ustanovení dodatku porušil, když nezaplatil dlužné poplatky a hovorné (17 169,14 Kč). Žalobce mu proto vyúčtoval fakturou doplatek za dotovaný telefon ve výši 2812,10 Kč. Protože žalovaný pohledávku ve výši 19 981,24 Kč neuhradil, navrhl žalobce, aby mu soud rozhodnutím uložil povinnost uvedenou částku zaplatit a nahradit náklady řízení.


Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 27. 3. 2001, čj. 113 C 179/2000-33, řízení o žalobě zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. V odůvodnění uvedl, že podle § 95 bod 8 písm. d) zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, spory o povinnost účastníka k finančnímu plnění vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem veřejné telekomunikační sítě a účastníkem o poskytování telekomunikačních služeb rozhoduje Český telekomunikační úřad. V návrhu na řešení kompetenčního sporu se správní úřad proti tomu dovolal dosavadní rozhodovací praxe Vrchního soudu v Praze (zde: rozsudku ze dne 28. 2. 2001, sp. zn. 6 A 317/2000) a poukázal na to, že spor je veden jednak o částku vyúčtovanou jako doplatek mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu, jednak o cenu za telekomunikační službu podle ustanovení § 2 odst. 5 zákona č. 151/2000 Sb. Dovodil, že v části sporu týkajícího se doplatku mezi zvýhodněnou a kupní cenou mobilního telefonu jde o soukromoprávní vztah mezi žalobcem a žalovanou; rozhodování není svěřeno Českému telekomunikačnímu úřadu a je dána pravomoc soudu o této části sporu rozhodnout. Svou pravomoc rozhodnout o ceně za telekomunikační službu nepopřel. Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi správním úřadem a obecným soudem ohledně doplatku za mobilní telefon se zvláštní senát řídil následující úvahou: Je třeba předeslat, že obecné otázky řízení o kompetenčních sporech, formy rozhodování, stanovení okruhu účastníků atd. jsou nyní upraveny zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů. Žaloba byla u okresního soudu podána za účinnosti zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích. Tento zákon však byl s účinností ode dne 1. 7. 2000 zrušen zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, který nově upravil nejen právní vztahy na úseku telekomunikací, ale i otázky pravomoci správních úřadů k rozhodování v jednotlivých věcech. Se zřetelem k ustanovení § 107 odst. 1 zákona č.151/2000 Sb. se na rozhodování okresního soudu o jeho pravomoci vztahovala stávající právní úprava ve věcech telekomunikací. Nově zřízený Český telekomunikační úřad v oblasti telekomunikačních služeb mj. rozhoduje spory o povinnosti účastníka k finančnímu plnění, vyplývající ze smlouvy mezi provozovatelem veřejné telekomunikační sítě a účastníkem o poskytování telekomunikačních služeb [§ 95 bod 8 písm. d) zákona o telekomunikacích]. Telekomunikační službou se podle § 2 odst. 5 uvedeného zákona rozumí služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám. V této části (dlužné hovorné) ČTÚ svou pravomoc o věci rozhodovat nepopírá. Předmětem řízení je však také doplatek kupní ceny za mobilní telefon; na tento doplatek vznikl podle žalobního tvrzení žalobci nárok v důsledku porušení podmínek kupní smlouvy žalovaným. V této části ČTÚ svou pravomoc rozhodovat popřel, a to důvodně. Při prodeji movité věci jde o soukromoprávní vztah mezi žalobcem a žalovaným, nikoli o telekomunikační službu ve smyslu § 2 odst. 5 zákona o telekomunikacích. Rozhodování o těchto věcech uvedený zákon nesvěřuje Českému telekomunikačnímu úřadu, z kompetence soudů se proto tyto věci nevymykají (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Proto zvláštní senát vyslovil, že rozhodnout o věci, pokud jde o doplatek kupní ceny za dotovaný mobilní telefon (2812,10 Kč), je v soudní pravomoci. Ve zbytku žalované částky správní úřad svou pravomoc nepopírá a kompetenční spor tu proto nevznikl. Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoli podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Proto zvláštní senát dalším výrokem zrušil usnesení okresního soudu, které výroku, jímž byla kompetence určena, odporuje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 3. července 2003

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 7. 2003, sp. zn. Konf 19/2003 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies