2 As 216/2014 - 64

30. 04. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: P. S., proti žalovanému: Krajský úřad Pardubického kraje, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka Pardubice ze dne 13. 11. 2014, č. j. 52 A 25/2014 – 73,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost v celkové částce 9000 Kč, která mu bude vrácena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

[1]

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové - pobočka Pardubice ze dne 13. 11. 2014, č. j. 52 A 25/2014 – 73, byla zamítnuta žaloba žalobce (dále jen „stěžovatel“), kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 2. 2014, č. j. KrÚ 8989/2014/ODSH/13.

[2]

Stěžovatel podal dne 27. 11. 2014 proti shora citovanému rozsudku kasační stížnost. V řízení o kasační stížnosti byl zastoupen na základě plné moci ze dne 24. 2. 2014 Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4.

[3]

Dne 27. 4. 2015 bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu podání stěžovatele ze dne 24. 4. 2015, v němž stěžovatel popsal svou situaci, přičemž uvedl, že by „byl rád, aby … skončila veškerá odvolání k soudům a úřadům, ke kterým se výše zmiňovaná společnost, na základě plné moci odvolávala“, a dodal: „(R)ád bych tímto požádal o ukončení veškerých soudních pří a jednání, které díky službám této společnosti vznikly.“ Ke svému podání stěžovatel přiložil mimo jiné i odvolání plné moci udělené Mgr. Jaroslavu Topolovi ze dne 24. 4. 2015. Jelikož z podání je zřejmé, že stěžovatel v řízení o kasační stížnosti nechce pokračovat a chce, aby řízení bylo skončeno bez věcného posouzení kasační stížnosti, posoudil Nejvyšší správní soud tento projev vůle jako zpětvzetí kasační stížnosti a podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[4]

Nejvyšší správní soud pro úplnost dodává, že po odvolání plné moci netrval na zastoupení stěžovatele advokátem, i přesto, že se jedná o jednu z podmínek řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s. Z podání stěžovatele je jeho vůle zřejmá a nebylo by proto v souladu se zásadou hospodárnosti a rychlosti řízení, aby Nejvyšší správní soud pouze z důvodu provedení úkonu zpětvzetí kasační stížnosti trval na povinném zastoupení.

[5]

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

[6]

Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení části zaplaceného soudního poplatku ve výši 4000 Kč žalobci. Dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatek vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto. Ze spisu bylo dále zjištěno, že stěžovatel zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč dne 14. 1. 2015 a následně znovu ve stejné výši dne 3. 2. 2015 (na výzvu soudu ze dne 15. 1. 2015, která se při odesílání těsně „minula“ s přibytím prvního ze soudních poplatků na účet soudu). Nejvyšší správní soud proto rozhodl i o vrácení soudního poplatku 5000 Kč, který zaplatil stěžovatel „navíc“.

Poučení : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. dubna 2015

JUDr. Karel Šimka předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2015, sp. zn. 2 As 216/2014 - 64, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies