3 Azs 236/2014 - 16

29. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobce: D. K., zastoupen Mgr. Pavlem Čižinským, advokátem se sídlem Praha 2, Ječná 7/548, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 10. 2013, č. j OAM-50/ZA-ZA06-HA03-2011, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 10. 2014, č. j. 32 Az 10/2014 - 62,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 28. 11. 2014 doručena blanketní kasační stížnost žalobce (dále „stěžovatel“), směřující proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 10. 2014, č. j. 32 Az 10/2014 - 62, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného o neudělení mezinárodní ochrany dle zákona č. 235/1999 Sb., o azylu.

V kasační stížnosti bylo mimo jiné uvedeno, že jí stěžovatel doplní na výzvu soudu dle § 106 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále „s. ř. s.“). Usnesením ze dne 10. 12. 2014, doručeným do datové schránky stěžovatelova zástupce dne 16. 12. 2014, proto Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnosti o petit a kasační důvody dle § 103 odst. 1 s. ř. s. V souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. byla k doplnění stanovena lhůta jednoho měsíce od doručení usnesení. Zároveň byl stěžovatel poučen, že pokud ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplní, Nejvyšší správní soud jí dle § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítne. Stěžovatel však do dnešního dne kasační stížnost nedoplnil, ani nepožádal o prodloužení stanovené lhůty. Lhůta k doplnění tak uplynula marně již dne 16. 1. 2015.

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil, přičemž kasační stížnost neobsahovala žádné kasační důvody - tedy specifické náležitosti dle § 106 odst. 1 s. ř. s., ani petit - tedy jednu z obecných náležitostí podání dle § 37 odst. 3 s. ř. s., nelze pro tento nedostatek v řízení pokračovat. Pro úplnost je vhodné poznamenat, že Nejvyšší správní soud nemůže akceptovat doplnění, které by obdržel až po uplynutí stanovené lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. Takový závěr vyplývá jak z judikatury zdejšího soudu (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2012, č. j. 5 As 11/2011 - 187), tak z judikatury Ústavního soudu. Ten se danou problematikou zabýval např. v nálezu ze dne 10. 8. 2006, sp. zn. I. ÚS 138/06. Uvedl v něm, že „Ústavní soud opětovně zdůrazňuje, že tak závažné procesní oprávnění, jakým je možnost stěžovatele rozšířit kasační stížnosti na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody nelze činit závislou na právě nejisté a nepředvídatelné skutečnosti, zda soud vyzve stěžovatele k doplnění náležitostí kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 3 s. ř. s. či nikoli. To nic nemění na skutečnosti, že pokud je stěžovatel vyzván k doplnění kasační stížnosti postoupem dle § 106 odst. 3 s. ř. s., může rozšířit kasační stížnosti na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody jen ve lhůtě jednoho měsíce v tomto ustanovení zakotvené, pokud nebyla na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů soudem prodloužena.“

S ohledem na shora uvedené tak Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. 1. 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 3 Azs 236/2014 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies