4 As 237/2014 - 60

14. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: L. H., , proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 10. 2014, č. j. 31 A 70/2014 - 18,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 31. 10. 2014, č. j. 31 A 70/2014 - 18, odmítl žalobu proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2014, č. j. 5 To 246/2014 - 165, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce proti usnesení Městského soudu v Brně ze dne 25. 6. 2014, č. j. 7 T 50/2014 - 152, jímž bylo rozhodnuto o tom, že soudkyně JUDr. Dita Řepková není vyloučena z vykonávání úkonů trestního řízení v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 7 T 50/2014.

[2]

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále též „stěžovatel“) včas kasační stížnost.

[3]

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 12. 2014, č. j. 4 As 237/2014 - 13, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení a poučil jej, že jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Zároveň žalobce vyzval, aby soudu doložil plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo doklad o vysokoškolském právnickém vzdělání, a to ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení. Stěžovatel byl dále poučen o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce.

[4]

Stěžovatel podáním ze dne 15. 12. 2014 požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce a přiložil k němu prohlášení o svých majetkových poměrech. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 19. 12. 2014, č. j. 4 As 237/2014 - 54, nepřiznal žalobci osvobození od soudního poplatku a zamítl žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, neboť shledal, že se v případě jeho kasační stížnosti jedná o zjevně neúspěšný návrh. Stěžovatel totiž podal kasační stížnost proti usnesení, jímž krajský soud správně odmítl správní žalobu proti trestnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2014, č. j. 5 To 246/2014 - 165, protože nebylo v jeho pravomoci o ní rozhodnout. Žádost o osvobození od soudních poplatků proto zdejší soud zamítnul, aniž by bylo potřeba se dále zabývat finančními poměry žalobce. Nejvyšší správní soud dále zamítl i žádost o ustanovení zástupce, protože ve smyslu § 35 odst. 8 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), stěžovatel nesplňoval podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Zároveň byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě pěti dnů od doručení uvedeného usnesení zaplatil soudní poplatek a ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení doložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo vlastní vysokoškolský diplom o právnickém vzdělání. K tomu byl poučen o následcích nesplnění těchto výzev.

[5]

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[6]

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě jeho nezaplacení. Lhůta pěti dnů, kterou Nejvyšší správní soud určil stěžovateli k zaplacení soudního poplatku v usnesení ze dne 19. 12. 2014, čj. 4 As 237/2014 - 54, doručeném stěžovateli podle doručenky založené ve spisu dne 7. 1. 2015, uplynula v pondělí dne 12. 1. 2015. Stěžovatel však navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[7]

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 4 As 237/2014 - 60, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies