10 Azs 257/2014 - 15

29. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: A. D., zast. JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Karlovo nám. 287/18, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 12. 2012, čj. MV-74473-10/OAM-2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2014, čj. 32 A 13/2013-30,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

V záhlaví označeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, Přijímací středisko cizinců, ze dne 12. 6. 2012, čj. CPR-4443/ČJ-2012-004025-SV, jímž bylo žalobci uloženo správní vyhoštění spolu se zákazem vstupu na území členských států Evropské unie po dobu dvou let. Žalobu proti rozhodnutí žalovaného Krajský soud v Brně (dále jen „krajský soud“) v záhlaví uvedeným rozsudkem zamítl.

[2]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti tomuto rozsudku ke krajskému soudu blanketní kasační stížnost, již krajský soud předložil spolu s přípisem ze dne 31. 10. 2014 a soudním spisem Nejvyššímu správnímu soudu.

[3]

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 12. 2014, čj. 10 Azs 257/2014-10, stěžovatele vyzval k doplnění důvodů a petitu jím podané kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce. Stěžovatel byl zároveň poučen o následcích nevyhovění této výzvě.

[4]

Stěžovatel na tuto výzvu nereagoval.

[5]

Dle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), „[p]ředseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

[6]

Shora citované usnesení čj. 10 Azs 257/2014-10 bylo zástupkyni stěžovatele doručeno dne 5. 12. 2014; lhůta pro odstranění vad kasační stížnosti tudíž marně uplynula dnem 5. 1. 2015. Stěžovatel ve stanovené lhůtě vady kasační stížnosti neodstranil, čehož důsledkem je, že v řízení nelze pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost dle § 37 odst. 5 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítl.

[7]

Výrok o náhradě nákladů řízení se při odmítnutí kasační stížnosti opírá o § 60 odst. 3 větu první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. ledna 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 10 Azs 257/2014 - 15, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies