3 As 229/2014 - 16

07. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobců a) Ing. J. K. a b) M. K., proti žalovanému Krajskému úřadu Libereckého kraje, se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 16. 9. 2014, č. j. 59 A 72/2014 - 24,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 16. 9. 2014, č. j. 59 A 72/2014 - 24, byla pro opožděnost odmítnuta žaloba žalobců, směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 4. 2014, OÚPSŘ 86/2014 - 330-rozh. Toto usnesení napadli žalobci (dále jen „stěžovatelé“) kasační stížností.

Nejvyšší správní soud se před meritorním posouzením věci zabýval tím, zda jsou splněny všechny podmínky, za nichž může řízení o kasační stížnosti proběhnout a zjistil, že stěžovatelé za podanou kasační stížnost nezaplatili soudní poplatek. Proto je výzvou (usnesením) ze dne 24. 11. 2014, č. j. 3 As 229/2014 - 6, vyzval, aby ve lhůtě deseti dnů od jejího doručení společně zaplatili soudní poplatek v celkové výši 5.000 Kč; zároveň je poučil o následcích neuposlechnutí této výzvy a o tom, že mají právo žádat o osvobození od soudních poplatků. Předmětná výzva byla stěžovatelům doručena dne 16. 12. 2014 (kdy jim byla po uplynutí desetidenní úložní doby vhozena do poštovní schránky – viz ustanovení § 49 odst. 4 občanského soudního řádu), žádným způsobem však na ni nebylo reagováno.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti; podle § 7 odst. 1 citovaného zákona se stal soudní poplatek za podání kasační stížnosti splatný okamžikem jejího podání. Podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o soudních poplatcích je poplatníkem poplatku ten, kdo podal kasační stížnost. Soudní poplatek za kasační stížnost činí, dle položky 19 Sazebníku poplatků, který je přílohou zákona o soudních poplatcích, částku 5.000 Kč. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Jak již bylo výše uvedeno, Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby zaplatili soudní poplatek a poučil je i o následcích neuposlechnutí této výzvy. Stěžovatelům byla výzva doručena dne 16. 12. 2014, avšak ve stanovené desetidenní lhůtě (jejíž konec připadl na pondělí 29. 12. 2014 (§ 40 odst. 1 a 3 soudního řádu správního; dále jen „s. ř. s.“), ani později, soudní poplatek nezaplatili. Je tedy evidentní, že soudní poplatek nebyl ke dni vydání tohoto usnesení zaplacen, a není tak splněna esenciální podmínka, za níž může řízení o kasační stížnosti proběhnout.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. S ohledem na uvedené skutečnosti zdejšímu soudu nezbylo, než řízení o kasační stížnosti zastavit.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2015, sp. zn. 3 As 229/2014 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies