5 As 183/2014 - 20

07. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: M. Ch., zastoupeného Mgr. Pavlem Čižinským, advokátem se sídlem v Praze 2, Ječná 7/548, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2014, č. j. 6 A 25/2011 - 49,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2014, č. j. 6 A 25/2011-49, se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací se vrací soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 1500 Kč. Tato částka bude vyplacena k rukám jeho zástupce Mgr. Pavla Čižinského, advokáta se sídlem v Praze 2, Ječná 7/548, z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Podanou kasační stížností ze dne 10. 11. 2014 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 26. 11. 2010, č. j. MV-78811-7/VS-2010, jímž byl zamítnut rozklad proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 23. 7. 2010, č. j. VS-3198/53/2-2002 (dále „rozhodnutí správního orgánu prvního stupně“). Rozhodnutím správního orgánu prvního stupně nebylo vyhověno žádosti stěžovatele o udělení státního občanství České republiky podle § 7 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Dne 2. 1. 2014 došlo Nejvyššímu správnímu soudu podání stěžovatele, v němž bere kasační stížnost proti shora uvedenému rozsudku Městského soudu v Praze zpět.

V souladu s dispoziční zásadou, která ovládá správní soudnictví, může navrhovatel disponovat řízením nebo jeho předmětem a může tedy i vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (viz § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“). Nejvyšší správní soud má s ohledem na obsah podání za to, že se stěžovatel rozhodl vzít svůj návrh zpět, neboť projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti. Nejvyšší správní soud proto v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. rozhodl o tom, že se řízení zastavuje. Řízení bylo zastaveno pro zpětvzetí návrhu; v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. proto nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení soudního poplatku dle ustanovení § 10 odst. 3 a ustanovení § 10a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tak, že stěžovateli bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení vrácen uhrazený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč; stěžovatel zaplatil soudní poplatek ve výši 2 500 Kč; částka k vrácení tedy činí 1500 Kč.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2015, sp. zn. 5 As 183/2014 - 20, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies