5 As 179/2014 - 16

08. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: Egeria, spolek, se sídlem Otrokovice, Obchodní 1324, proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje, se sídlem Zlín, třída Tomáše Bati 21, za účasti: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 10. 2014, č. j. 62 A 74/2012 - 224,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Kasační stížností se žalovaný (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“), kterým soud zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 5. 2012, č. j. KUZL 30704/2012, sp. zn. KUSP 23262/2012 ÚP-Slu, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Rozhodnutím žalovaného bylo změněno rozhodnutí Městského úřadu Holešov, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále též „stavební úřad“) ze dne 15. 2. 2012, č. j. HOL-28524/2011/SÚ/TN, tak, že byl vypuštěn text „Stavební úřad současně mění podmínku č. 16 stavebního povolení č. j. HOL-25757/2009/SÚ/TN takto: Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 31. 12. 2018“, a ve zbytku bylo napadené rozhodnutí potvrzeno. Stavební úřad výše uvedeným rozhodnutím rozhodl podle § 115 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, o prodloužení platnosti stavebního povolení stavby „Rychlostní silnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták (Objekty: C 512 Přeložka STL plynovodu D 90 v km 1,00 C112),“ na dobu dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou splnění podmínek řízení o kasační stížnosti [ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), či § 105 odst. 2 s. ř. s.] a absencí zákonných důvodů nepřípustnosti kasační stížnosti (§ 104 s. ř. s.). Zdejší soud především zkoumal, zda byla kasační stížnost podána včas, a dospěl k závěru, že kasační stížnost je opožděná.

Dle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Z doručenky nacházející se ve spise krajského soudu je zřejmé, že napadený rozsudek byl stěžovateli doručen do datové schránky dne 20. 10. 2014.

Dle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Dle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Byl-li v dané věci rozsudek krajského soudu stěžovateli doručen v pondělí dne 20. 10. 2014, počala ve smyslu ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. běžet lhůta k podání kasační stížnosti v úterý dne 21. 10. 2014 a skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty, tedy v pondělí dne 3. 11. 2014 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

Ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 a ustanovení § 40 s. ř. s. tak posledním dnem pro podání kasační stížnosti bylo v daném případě pondělí dne 3. 11. 2014. Kasační stížnost však byla odeslána do datové schránky Nejvyššího správního soudu až dne 4. 11. 2014 a byla tedy podána opožděně.

Nejvyššímu správnímu soudu tak s ohledem na ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. nezbylo, než kasační stížnost odmítnout, neboť byla podána opožděně.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. ledna 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2015, sp. zn. 5 As 179/2014 - 16, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies