1 As 203/2014 - 22

07. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: E. C., zastoupeného Mgr. Janem Nussbergerem, advokátem se sídlem Čajkovského 8, Praha 3, proti žalované: Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí ústředního inspektorátu žalovaného ze dne 12. 1. 2011, č. j. ČOI 97682/10/O100/1000/10/11/Chl/Št, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. 10. 2014, č. j. 8A 63/2011 - 22,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Dne 29. 9. 2010 byl žalobce rozhodnutím ředitele inspektorátu České obchodní inspekce Středočeského kraje a hl. m. Prahy, č. j. 10/1235/10/34, uznán vinným ze spáchání několika deliktů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Toto rozhodnutí bylo následně potvrzeno v záhlaví označeným rozhodnutím žalovaného. Žalobu proti uvedenému rozhodnutí Městský soud v Praze zamítl výše uvedeným rozsudkem, proti němuž nyní žalobce (dále jen „stěžovatel“) brojí kasační stížností podanou dne 30. 10. 2014.

[2]

Dříve než Nejvyšší správní soud přistoupil k posouzení stěžovatelem uplatněných kasačních námitek, zabýval se otázkou, zda jsou v dané věci splněny všechny podmínky řízení.

[3]

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč. Jelikož tento soudní poplatek nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 9. 12. 2014, č. j. 1 As 203/2014 – 19, stěžovatele vyzval ke splnění jeho poplatkové povinnosti ve lhůtě deseti dnů ode dne právní moci uvedeného usnesení. Zároveň stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne právní moci daného usnesení doplnil kasační stížnost o důvody, pro které napadá v záhlaví označený rozsudek městského soudu, a uvedl, co navrhuje (petit).

[4]

Výzva k zaplacení soudního poplatku s poučením o následcích případného nezaplacení byla stěžovateli doručena dne 12. 12. 2014. K zaplacení soudního poplatku nedošlo ani ve stanovené lhůtě, ani později. Stěžovatel ani nepožádal o osvobození od soudních poplatků ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Stejně tak soudu nesdělil žádné okolnosti, které by osvědčovaly existenci nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mu mohla vzniknout újma, a nedoložil, že bez své viny nemohl poplatek dosud zaplatit (viz § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích). Nejvyšší správní soud proto řízení zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[5]

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2015

JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2015, sp. zn. 1 As 203/2014 - 22, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies