7 As 236/2014 - 33

15. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: M. B., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 10. 2014, č. j. 57 Af 45/2013 - 34,

takto:

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností se žalobce M. B. jako stěžovatel domáhá u Nejvyššího správního soudu vydání rozsudku, kterým by bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 10. 2014, č. j. 57 Af 45/2013 - 34, a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Krajský soud v Plzni (dále jen „krajský soud“) napadeným usnesením ze dne 21. 10. 2014, č. j. 57 Af 45/2013 - 34, osvobodil ze tří čtvrtin žalobce od soudních poplatků. Krajský soud dospěl k závěru, že žalobce, kterému s manželkou po úhradě většiny deklarovaných výdajů na zajištění základních životních nezbytností zbývá celkem 3.135 Kč měsíčně, je sto alespoň z části uhradit soudní poplatky za své správní žaloby proti rozhodnutím žalovaného Odvolacího finančního ředitelství (dále též „žalovaný“) ze dne 25. 11. 2013, č. j. 26201/13/5000-14503- 703460 a č. j. 26202/13/5000-14503-703460 v celkové výši 6.000 Kč. Z tohoto důvodu proto osvobodil žalobce od soudních poplatků pouze částečně, a to ze tří čtvrtin.

Proti tomuto usnesení krajského soudu podal žalobce dne 3. 11. 2014 kasační stížnost s tím, že jej považuje za nezákonné. Je tomu tak proto, že krajský soud nesprávně z jím deklarovaných výdajů vyloučil část nákladů a chybně dovodil, že je schopen uhradit soudní poplatek alespoň z části. Tak tomu ale není. Žalobce není schopen uhradit soudní poplatek ani z této menší části. Stejně tak není schopen hradit si právní zastoupení ve svých sporech s žalovaným. Požádal proto současně krajský soud, aby mu ustanovil zástupce z řad advokátů. Žalované Odvolací finanční ředitelství se blíže nevyjádřilo k podané kasační stížnosti. Je tomu tak proto, že nyní kasačním soudem posuzovaná otázka osvobození žalobce od soudních poplatků se netýká rozhodnutí žalovaného, ale výlučně zákonnosti rozhodnutí krajského soudu.

Z předloženého soudního spisu vyplývá, že usnesením ze dne 9. 12. 2014, č. j. 57 Af 45/2013 - 58, které nabylo právní moci dne 11. 12. 2014, předseda senátu krajského soudu vyhověl námitkám žalobce ze dne 1. 12. 2014 a kasační stížností napadené usnesení krajského soudu, vyhotovené asistentkou soudce, změnil tak, že žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků zcela vyhověl.

V důsledku této skutečnosti tím de facto odpadl důvod k podání kasační stížnosti žalobce.

Nejvyšší správní soud proto přípisem ze dne 8. 1. 2015, č. j. 7 As 236/2014 - 29, vyzval žalobce, aby mu sdělil, zda za předestřeného stavu věci trvá na vyřízení kasační stížnosti nebo zda svou kasační stížnost bere zcela zpět.

V podání ze dne 11. 1. 2015, adresovaném Nejvyššímu správnímu soudu ke sp. zn. 7 As 236/2014 a ke sp. zn. 7 As 237/2014, žalobce kasačnímu soudu sdělil (odpověděl), že v důsledku pominutí důvodů k podání kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu ze dne 21. 10. 2014, č. j. 57 Af 45/2013 - 34, samozřejmě netrvá na vyřízení své kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že projev vůle žalobce vyjádřený v podání ze dne 11. 1. 2015 ve spojení s výzvou Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 1. 2015, nevzbuzuje žádné pochybnosti, že jím žalobce bere svou kasační stížnost zpět a že tento úkon nebyl ani účinně odvolán, Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti podle ust. 47 písm. a) věta před středníkem s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 1. 2015, sp. zn. 7 As 236/2014 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies