8 Azs 170/2014 - 21

07. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: M. A., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 12. 2013, čj. OAM-78/ZA-ZA06-P05-2013, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 10. 2014, čj. 61 Az 2/2014 – 33,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

1. Rozhodnutím ze dne 17. 12. 2013, čj. OAM-78/ZA-ZA06-P05-2013, žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12 až § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

2. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Ostravě, který ji usnesením ze dne 9. 10. 2014, čj. 61 Az 2/2014 – 33, odmítl.

3. Žalobce (stěžovatel) brojil proti usnesení krajského soudu blanketní kasační stížností.

4. Současně požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 11. 2014, čj. 8 Azs 170/2014 – 17, žádost zamítl, protože kasační stížnost byla zjevně bezúspěšným návrhem ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s. Zároveň soud vyzval stěžovatele k předložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce od doručení předmětného usnesení. Soud také poučil stěžovatele o tom, že podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem a že soud odmítne kasační stížnost, nebudou-li splněny podmínky řízení.

5. Usnesení čj. 8 Azs 170/2014 – 17 bylo stěžovateli doručeno dne 28. 11. 2014. Lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Zároveň platí, že připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Soudem určená lhůta jednoho měsíce marně uplynula v pondělí dne 29. 12. 2014.

6. Stěžovatel nedoložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti ve lhůtě stanovené soudem, ani později. Stejně tak neprokázal (a ostatně ani netvrdil), že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

7. Nedoložení zastoupení stěžovatele (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.

8. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 7. ledna 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2015, sp. zn. 8 Azs 170/2014 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies