6 As 261/2014 - 52

12. 02. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, proti usnesení žalovaného ze dne 13. 6. 2014, č. j. 62 A 43/2014 - 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2014, č. j. 62 A 77/2014 – 19,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla 27. 10. 2014 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2014, č. j. 62 A 77/2014 – 19, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 13. 6. 2014, č. j. 62 A 43/2014 – 3, pro nepřípustnost.

Usnesením ze dne 24. 11. 2014, č. j. 6 As 261/2014 – 27, byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a k předložení plné moci udělené advokátu, anebo prokázání příslušného vysokoškolského právnického vzdělání. Na výzvu reagoval stěžovatel žádostí o osvobození od soudních poplatků pro nemajetnost; z obsahu této žádosti (aby byl zbaven též dalších „finančních výloh“), i ze skutečnosti, že šlo o reakci na výzvu k doložení plné moci udělené advokátu, Nejvyšší správní soud dovodil, že stěžovatel žádá též o ustanovení bezplatného právního zástupce. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 29. 12. 2014 stěžovatel požádal o ustanovení zástupce.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále „s. ř. s.“) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Usnesením ze dne 14. 1. 2015, č. j. 6 As 261/2014 – 48, Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce a vyzval jej, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dále žalobce vyzval, aby ve stejné lhůtě zaplatil soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno v pondělí dne 2. 2. 2015, týdenní lhůta ke splnění výzev tak uplynula v pondělí dne 9. 2. 2015.

Stěžovatel však v uvedené lhůtě, ani do dne vydání tohoto usnesení, výzvy nesplnil; nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, ani nedoložil své právní zastoupení, příp. způsobilost vystupovat v řízení bez advokáta. Stěžovatel též nepožádal o další prodloužení lhůty z vážných důvodů.

Nejvyšší správní soud proto – v souladu s upozorněním, jehož se stěžovateli v citovaném usnesení dostalo – kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl, neboť nebyly splněny podmínky řízení a tento nedostatek přes výzvu soudu nebyl odstraněn, pročež v řízení nebylo lze pokračovat. Krom toho by řízení mohlo být i zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. února 2015

JUDr. Petr Průcha předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 2. 2015, sp. zn. 6 As 261/2014 - 52, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies