6 As 259/2014 - 67

27. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, Moravské náměstí 6, Brno, týkající se žaloby proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2014, č. j. 7 As 112/2014 - 30, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2014, č. j. 62 A 76/2014 - 13,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 23. 10. 2014 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 10. 2014, č. j. 62 A 76/2014 - 13, jímž byla odmítnuta jeho „žaloba“ proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 8. 2014, č. j. 7 As 112/2014 – 30, pro nepřípustnost.

Přípisem č. j. 6 As 259/2014 - 24 ze dne 6. 11. 2014 byl stěžovatel vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a k předložení plné moci udělené advokátu, anebo prokázání příslušného vysokoškolského právnického vzdělání. Na výzvu reagoval stěžovatel žádostí o osvobození od soudních poplatků pro nemajetnost a o ustanovení bezplatného právního zástupce z finančních důvodů („o přidělení advokáta“).

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Usnesením č. j. 6 As 259/2014 - 54 ze dne 11. 12. 2014 Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce a vyzval jej, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dále žalobce vyzval, aby ve stejné lhůtě zaplatil soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno v pondělí dne 29. 12. 2014, dvoutýdenní lhůta ke splnění výzev tak uplynula v pondělí dne 12. 1. 2015.


Stěžovatel v uvedené lhůtě, ani do dne vydání tohoto usnesení výzvy nesplnil; nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, ani nedoložil své právní zastoupení, příp. schopnost vystupovat v řízení bez advokáta. Stěžovatel též nepožádal o další prodloužení lhůty z vážných důvodů.

Nejvyšší správní soud proto – v souladu s poučením, jehož se stěžovateli v citovaném usnesení dostalo – kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl, neboť nebyly splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, pročež v řízení nebylo možno pokračovat. Krom toho by řízení mohlo být i zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. ledna 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. 6 As 259/2014 - 67, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies