7 As 228/2014 - 18

15. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Obvodní soud pro Prahu 2, se sídlem Francouzská 808/19, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2014, č. j. 8 A 167/2013 – 34,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se podáním ze dne 15. 10. 2014, které je podle svého obsahu kasační stížností, domáhal zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 9. 2014, č. j. 8 A 167/2013 – 34, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu.

Vzhledem k tomu, že s podáním kasační stížnosti je spojen vznik poplatkové povinnosti [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], a stěžovatel tuto povinnost nesplnil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 13. 11. 2014, čj. 7 As 228/2014 – 8, vyzval k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Ke splnění poplatkové povinnosti byla stěžovateli stanovena lhůta 10 dnů od doručení uvedeného usnesení s tím, že byl poučen o následcích nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 12. 12. 2014.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě, a ani po jejím uplynutí do současné doby, soudní poplatek nezaplatil. Nejvyššímu správnímu soudu bylo navíc doručeno dne 22. 12. 2014 podání, ve kterém stěžovatel oznámil, že soudní poplatek nehodlá uhradit.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Jelikož stěžovatel soudní poplatek za kasační stížnost nezaplatil, Nejvyšší správní soud podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. rozhodl o zastavení řízení.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. ledna 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 1. 2015, sp. zn. 7 As 228/2014 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies