2 Azs 189/2014 - 21

14. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: N. T. N., zastoupeného Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 10. 2012, č. j. MV-40411-13/SO-2012, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 9. 2014, č. j. 10 A 172/2012 – 46,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

II. Žalobci se vrací část soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 4000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu zástupci žalobce do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

[1]

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. 9. 2014, č. j. 10 A 172/2012 – 46, (dále jen „městský soud“ a „napadený rozsudek“) zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 10. 2012, č. j. MV-40411-13/SO-2012, kterým bylo zamítnuto žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců ze dne 8. 8. 2012, č. j. MV-40411-7/SO-2012. Tímto rozhodnutím byl zamítnut žalobcův návrh na obnovu řízení o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání.

[2]

Proti napadenému rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včasnou blanketní kasační stížnost. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 14. 11. 2014, č. j. 2 Azs 189/2014 – 10, stěžovatele vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a odstranění vad kasační stížnosti. Stěžovatel měl uvést, v jakém rozsahu rozhodnutí krajského soudu napadá, čeho se kasační stížností domáhá, z jakého důvodu byla kasační stížnost podána, a tento důvod skutkově a právně konkretizovat. Stěžovatel v reakci na tuto výzvu zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč. Podáním ze dne 22. 12. 2014, jež bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 30. 12. 2014, vzal kasační stížnost proti napadenému rozsudku výslovně a v celém rozsahu zpět.

[3]

Podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o svém obsahu, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[4]

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé za použití § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

[5]

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Protože stěžovatel zaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč a ve věci se nekonalo jednání, Nejvyšší správní soud vrátí stěžovateli jeho část ve výši 4000 Kč, jež bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2015

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 2 Azs 189/2014 - 21, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies