1 As 173/2014 - 26

07. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobce: V. K., zastoupen Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 10. 2013, č. j. 2313/DS/2012, JID: 147179/2013/KUUK/Bal, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 8. 2014, č. j. 78A 19/2013 - 36,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4.000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce Mgr. Petra Václavka, advokáta se sídlem Opletalova 25, Praha 1.

Odůvodnění :

[1]

Shora označeným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobce domáhal zrušení výše uvedeného rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

[2]

Tento rozsudek krajského soudu napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností ze dne 7. 10. 2014. Na výzvu soudu zaplatil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč.

[3]

Dříve než mohl Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodnout, bylo mu doručeno podání ze dne 30. 12. 2014, kterým stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět.

[4]

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně použít i pro řízení o kasační stížnosti.

[5]

Zpětvzetí kasační stížnosti splňuje veškeré náležitosti. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 8. 2014, č. j. 78 A 19/2013 – 36, v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. výrokem I. zastavil.

[6]

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. výrokem II. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

[7]

Podle § 10 odst. 3 věta první zákona o soudních poplatcích „soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.“ Podle odst. 5 téhož ustanovení „v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.“

[8]

Podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích „je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl.“

[9]

Vzhledem k tomu, že stěžovatel zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, a řízení bylo zastaveno předtím, než bylo vydáno rozhodnutí o věci samé, rozhodl soud výrokem III. tak, že se stěžovateli vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnosti snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, tedy ve výši 4.000 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci usnesení k rukám právního zástupce stěžovatele Mgr. Petra Václavka, advokáta se sídlem Opletalova 25, Praha 1.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. ledna 2015

JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2015, sp. zn. 1 As 173/2014 - 26, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies