3 As 191/2014 - 80

05. 03. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: J. H., proti žalovanému: Slezská univerzita v Opavě, se sídlem Opava, Na Rybníčku 626/1, zastoupena JUDr. Tomášem Hulvou, advokátem se sídlem Opava, Nám. Republiky 2/1, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 6. 2014, č. j. SU/REK/OSSZ/ 8362/2014/hš, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 8. 2014, č. j. 22 A 95/2014 – 8,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Shora označeným usnesením Krajského soudu v Ostravě (dále jen „krajský soud“) byla odmítnuta žaloba žalobce (dále „stěžovatel“) a bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Tento rozsudek krajského soudu napadl stěžovatel kasační stížností ze dne 14. 9. 2014. Podáním ze dne 29. 1. 2015 sdělil zástupce stěžovatele JUDr. Alexandr Király, Ph.D. Nejvyššímu správnímu soudu, že mu stěžovatel vypověděl v celém rozsahu plnou moc udělenou k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud následně vyzval stěžovatele usnesením ze dne 3. 2. 2015, č. j. 3 As 191/2014 – 77, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení tohoto usnesení soudu předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo v téže lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované zvláštními zákony pro výkon advokacie.

Uvedená výzva byla stěžovateli doručena dne 5. 2. 2015. Stěžovatel na výzvu do dnešního dne nijak nereagoval. Lhůta stanovená ke splnění povinností uložených ve výzvě tak marně uplynula dne 12. 2. 2015.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále „s. ř. s.“) musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že stěžovatel, u něhož neplatí výjimka uvedená v § 105 odst. 2 s. ř. s., část věty za středníkem, musí být zastoupen advokátem pro celé řízení o kasační stížnosti (srov. například usnesení zdejšího soudu ze dne 10. 11. 2003, č. j. 4 Azs 32/2003 – 46). Stěžovatel přitom nedoložil, že by měl vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované podle zvláštních zákonů pro výkon advokacie, proto se na něj uvedená výjimka nevztahuje.

Nedostatek zastoupení stěžovatele v řízení o kasační stížnosti je odstranitelným nedostatkem podmínky řízení o kasační stížnosti. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh (v tomto případě kasační stížnost), nebyl-li odstranitelný nedostatek podmínek řízení přes výzvu odstraněn a v řízení proto nelze pokračovat. Jak vyplývá z výše uvedeného, stěžovatel na výzvu Nejvyššího správního soudu k odstranění nedostatku podmínky řízení podle § 105 odst. 2 s. ř. s. nereagoval. Za situace, kdy stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem nelze v řízení pokračovat pro nesplnění podmínky řízení spočívající v povinném zastoupení advokátem. Nejvyšší správní soud proto v souladu s ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř s. kasační stížnost odmítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. (v kontextu s § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Podle § 10 odst. 3 i. f. zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále „zákon o soudních poplatcích“) soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut. Nejvyšší správní soud proto současně rozhodl o vrácení stěžovatelem zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000 Kč. Podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích bude soudní poplatek stěžovateli vrácen ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto.

K řádnému vrácení soudního poplatku je ovšem třeba znát číslo účtu, kam bude uvedený úkon (vrácení poplatku) směrován, případně je třeba vědět, jakým způsobem má být proveden. Tuto informaci může stěžovatel sdělit operativně tomuto soudu prakticky ihned, jakmile mu bude toto usnesení doručeno, v každém případě tak, aby bylo možné dodržet lhůtu ke vrácení soudního poplatku podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. března 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 3. 2015, sp. zn. 3 As 191/2014 - 80, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies