3 Afs 177/2014 - 29

30. 06. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: Primagra, a. s., se sídlem Milín, Nádražní 310, zastoupeného Mgr. Ing. Radkem Matuštíkem, advokátem, se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem č. p. 749, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 427/31, o přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 6. 9. 2012, č. j. 5111/12-1300-200121, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. 8. 2014, č. j. 45 Af 31/2012 – 33,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4.000 Kč. Vrácený soudní poplatekbude žalobci vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce Mgr. Ing. Radka Matuštíka, advokáta, ve lhůtě 30 dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Žalobce (dále též „stěžovatel“) podal dne 27. 8. 2014 u Krajského soudu v Praze kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 6. 8. 2014, č. j. 45 Af 31/2012 – 33. Podáním ze dne 24. 6. 2015 vzal žalobce prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Toto ustanovení dopadá i na řízení o kasační stížnosti s ohledem na ustanovení § 120 s. ř. s.

Projev vůle učiněný stěžovatelem v jeho podání ze dne 24. 6. 2015 nevzbuzuje z hlediska splnění předepsaných náležitostí (svobodný, vážný, určitý a srozumitelný) žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti dle výše citovaných ustanovení zákona zastavil. O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Žalobce současně s podáním kasační stížnosti zaplatil v kolcích poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Podle § 10 odst. 3 zákona o soudních poplatcích vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Obdobně soud postupuje v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé. (srov. § 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích). Nejvyšší správní soud proto žalobci vrátil zaplacený soudní poplatek ve výši 80 %, tj. částku 4.000 Kč. Podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích činí lhůta k vrácení soudního poplatku 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně 30. června 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. 3 Afs 177/2014 - 29, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies