4 As 159/2014 - 78

26. 05. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Pallou v právní věci žalobkyně: Patria Finance, a.s., se sídlem Jungmannova 745/24, Praha 1, proti žalované: Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 864/28, Praha 1, o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2014, č. j. 11 A 123/2011 - 106,

takto :

V záhlaví rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2014, č. j. 4 As 159/2014 – 41, se slova „zast. Mgr. Robertem Pavlů, advokátem, se sídlem V Celnici 4, Praha 1,“ odstraňují .

Odůvodnění :

Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že Mgr. Robert Pavlů byl na základě plné moci, založené na č. l. 38, zástupcem žalobkyně, tj. společnosti Patria Finance, a. s., IČ 60197226, se sídlem Jungmannova 745/24, Praha 1. Tato společnost však, podle sdělení založeném v soudním spise na č. l. 56 a podle údajů uvedených v obchodním rejstříku, ke dni 31. 10. 2014 zanikla v důsledku rozdělení ve formě rozštěpení sloučením, s tím, že majetkové účasti společnosti Patria Finance, a. s. na jiných právnických osobách přešly na společnost Patria Online, a.s., IČ 61859273, se sídlem Jungmannova 745/24, Praha 1, a zbylá část jmění na společnost Patria Direct, a. s., IČ 26455064, se sídlem Jungmannova 745/24, Praha 1, jako nástupnické společnosti. Společnost Patria Direct, a.s. ke dni 1. 11. 2014 změnila obchodní firmu na Patria Finance, a.s.

Zánikem původní společnosti Patria Finance, a. s., IČ 60197226, se sídlem Jungmannova 745/24, Praha 1, došlo podle § 28 odst. 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, k zániku procesní plné moci Mgr. Roberta Pavlů, která tedy nepřešla společně se zbylým jměním na společnost Patria Direct, a. s., respektive nástupnickou společnost Patria Finance, a.s., která ve smyslu § 107 odst. 3 občanského soudního řádu ve spojení s § 64 soudního řádu správního vstoupila do práv a povinností původní společnosti Patria Finance, a. s., o než v řízení běželo.

Vzhledem k výše uvedenému je evidentní, že informaci uvedenou v záhlaví rozsudku ze dne 17. 12. 2014, č. j. 4 As 159/2014 – 41, o zastoupení společnosti Patria Finance, a. s. Mgr. Robertem Pavlů lze považovat za zřejmou nesprávnost, a proto ji Nejvyšší správní soud tímto usnesením opravil.


Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že z citace ustanovení § 54 odst. 4 soudního řádu správního sice vyplývá, že opravné usnesení je třeba vydat jen v případě, týká-li se oprava výroku opravovaného rozhodnutí, přičemž v ostatních případech, tj. týká-li se jen jeho záhlaví či odůvodnění, není potřebné takové usnesení vydávat a je možno provést opravu mechanicky přímo v textu originálu rozhodnutí i jeho stejnopisech doručených účastníkům (jakož i v ostatních stejnopisech rozhodnutí), nicméně vzhledem ke komplikovanosti tohoto způsobu, kdy je třeba vyžadovat od účastníků zpět jim doručené stejnopisy, pokládal Nejvyšší správní soud za schůdnější, volit i v případě opravy jen záhlaví napadeného rozsudku formu opravného usnesení, když zákonná úprava mu takový postup nezakazuje.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. května 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 5. 2015, sp. zn. 4 As 159/2014 - 78, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies