3 Azs 206/2005 - Řízení před soudem: ztráta způsobilosti být účastníkem Řízení

21. 07. 2005, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Zemře-li stěžovatel v průběhu řízení o kasační stížnosti ve věci azylu, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Jelikož se přezkoumávané rozhodnutí týká osobního statusu, u něhož z povahy věci nepřichází v úvahu procesní nástupnictví, nastal úmrtím stěžovatele – a tedy ztrátou způsobilosti být účastníkem řízení – neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pro který není možné v řízení pokračovat.

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21.07.2005, čj. 3 Azs 206/2005)

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce I. T., zastoupeného Mgr. Janem Blažkem, advokátem se sídlem Smetanovy sady 6, Plzeň, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odboru azylové a migrační politiky, pošt. schránka 21/OAM,se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 7. 2003, č. j. OAM-974/VL-19-K03-2003, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Az 225/2003, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 2. 2005, č. j. 30 Az 225/2003 - 22,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna advokáta Mgr. Jana Blažka se určuje částkou 2150 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění :

Žalobce (dále též „stěžovatel“) kasační stížností podanou osobně u Krajského soudu v Hradci Králové dne 9. 3. 2005 napadl rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 2. 2005, č. j. 30 Az 225/2003 - 22, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 7. 2003, č. j. OAM-974/VL-19-K03-2003. Tímto rozhodnutím nebyl žalobci udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), a současně bylo rozhodnuto o tom, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 3. 2005, č. j. 30 Az 225/2003 - 35, byl žalobci ustanoven zástupcem advokát Mgr. Jan Blažek, jenž kasační stížnost doplnil podáním ze dne 1. 4. 2005, doručeným Krajskému soudu v Hradci Králové dne 5. 4. 2005. Dne 10. 5. 2005 byl Krajský soud v Hradci Králové informován Oddělením cizinecké policie Plzeň – město o tom, že stěžovatel zemřel ve Fakultní nemocnici v Plzni. Tato skutečnost byla doložena úmrtním listem matričního úřadu městského obvodu Plzeň 3, v němž je uvedeno, že I. T., zemřel v Plzni, S. P. 923, dne 2. 5. 2005.

Podle § 103 o. s. ř. použitého přiměřeně podle § 64 s. ř. s. přihlíží soud kdykoliv za řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). V souzené věci soud v průběhu řízení o kasační stížnosti zjistil, že stěžovatel – fyzická osoba – ztratil způsobilost být účastníkem řízení a současně povaha věci neumožňuje v řízení pokračovat. V souzené věci totiž správní soudy přezkoumávaly rozhodnutí Ministerstva vnitra, jímž nebyl zemřelému stěžovateli udělen azyl na území České republiky. Jednalo se tedy o přezkum rozhodnutí týkajícího se osobního statusu stěžovatele, u něhož je z povahy věci vyloučeno případné procesní nástupnictví v řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. kasační stížnost odmítl, neboť nastal neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v tom, že stěžovatel ztratil způsobilost být účastníkem řízení.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Stěžovateli byl pro toto řízení před soudem ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s., § 120 s. ř. s.). Soud proto určil odměnu advokátovi částkou 2 x 1000 Kč za dva úkony právní služby – první porady s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a doplnění kasační stížnosti ze dne 1. 4. 2005 a 2 x 75 Kč paušální náhrady hotových výdajů, v souladu s § 9 odst. 3 písm. f), § 7, § 11 odst. 1 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, celkem 2150 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. července 2005

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005, sp. zn. 3 Azs 206/2005, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies