10 As 153/2014 - 79

22. 07. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného v právní věci žalobce: Za zdravý ráječek, o. s., se sídlem Říční 1669/1, Zábřeh, zast. Mgr. Luďkem Šikolou, advokátem se sídlem Údolní 33, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) WANEMI CZ, a. s., se sídlem Lidická 1005/23b, Brno, zast. Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem se sídlem Karlovo náměstí 671/24, Praha 1 - Nové Město, II) Město Zábřeh, se sídlem Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh, III) ZO ČSOP Leština, se sídlem Okružní 228, Leština, IV) Obec Rájec, se sídlem Rájec 98, Zábřeh, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 3. 2011, čj. 3348/ENV/10, 112/570/10, v řízení o kasační stížnosti žalovaného a osoby zúčastněné na řízení I) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 6. 2014, čj. 7 A 125/2011 – 78,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti žalovaného se zastavuje .

II. Řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení I) se zastavuje .

III. Osobě zúčastněné na řízení I) se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce osoby zúčastněné na řízení I) Mgr. Vojtěcha Novotného, advokáta, a to do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

IV. Účastníci řízení a osoby zúčastněné na řízení nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Žalovaný a osoba zúčastněná na řízení I) se včas podanou kasační stížností domáhali zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“), kterým bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 8. 2011, čj. 3348/ENV/10, 112/570/10, a věc byla žalovanému vrácena k dalšímu řízení. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 26. 11. 2010, čj. KUOK 9849/2010, jímž byla osobě zúčastněné na řízení I) podle ustanovení § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění účinném pro projednávanou věc, povolena výjimka ze zákazu u zvláště chráněných druhů za účelem realizace akce „Využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných surovin při výrobě papíru v průmyslové zóně v Zábřehu - provozní celky PC 6 – Jímání surové vody, PC 7 – Vypouštění vyčištěných odpadních vod“.

[2]

Podáním ze dne 23. 6. 2015, označeným jako „Zpětvzetí kasační stížnosti“, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 24. 6. 2015, vzala osoba zúčastněná na řízení I) prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost proti rozsudku městského soudu ze dne 6. 6. 2014, čj. 7 A 125/2011 – 78, zcela zpět. Žalovaný následně podáním ze dne 10. 7. 2015 označeným též jako „Zpětvzetí kasační stížnosti“, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 13. 7. 2015, vzal také svou kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému rozsudku městského soudu zcela zpět.

[3]

V souladu s dispoziční zásadou, jíž je správní soudnictví ovládáno, navrhovatel [zde žalovaný a osoba zúčastněná na řízení I)] disponuje řízením nebo jeho předmětem, a tedy může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl [srov. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“)]. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení zastaví.

[4]

Vzhledem k tomu, že projevy vůle, jimiž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, jsou jednoznačné a nevzbuzují žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., řízení o kasačních stížnostech žalovaného a osoby zúčastněné na řízení zastavil.

[5]

Podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v účinném znění, soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení takto sníženého zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč osobě zúčastněné na řízení I). Tento poplatek bude osobě zúčastněné na řízení I) vrácen do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám právního zástupce stěžovatele Mgr. Vojtěcha Novotného, advokáta se sídlem Karlovo náměstí 671/24, Praha 1 – Nové Město.

[6]

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Osobám zúčastněným na řízení nebyla soudem v řízení o kasační stížnosti uložena povinnost, na jejímž základě by jim vznikly náklady řízení ve smyslu § 60 odst. 5 s. ř. s.; nemají proto právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. července 2015

Daniela Zemanová předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2015, sp. zn. 10 As 153/2014 - 79, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies