Nad 278/2014 - 61

09. 07. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Filipa Dienstbiera v právní věci žalobce: K. N., proti žalovanému: Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 17. 12. 2013, sp. zn. 2RP14967/2013-202001, č. j. SPU 477463/2013, o nesouhlasu Krajského soudu v Ostravě s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2014, č. j. 3 A 29/2014 - 13, kterým mu byla věc postoupena,

takto :

I. V řízení se pokračuje .

II. K projednání a rozhodnutí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 3 A 29/2014 je příslušný Krajský soud v Ostravě.

Odůvodnění :

[1]

Žalobce podal žalobu, kterou se domáhá přezkoumání výše specifikovaného rozhodnutí žalovaného, který zamítl jeho odvolání proti rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Šumperk ze dne 11. 6. 2013, č. j. SPU 187896/2013.

[2]

Žalobce podal žalobu u Městského soudu v Praze. Ten usnesením ze dne 24. 3. 2014, č. j. 3 A 29/2014 - 13, věc postoupil Krajskému soudu v Ostravě. Soud měl za to, že dle § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni. Z podané žaloby je zřejmé, že ve věci rozhodl Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk. Dle § 2 odst. 1 zákona č. 503/2013 Sb., o státním pozemkovém úřadu je státní pozemkový úřad úřadem s celostátní působností a krajské pozemkové úřady jsou pouze jeho pobočkami. Ustanovení § 2 odst. 5 zákona o pozemkovém úřadu uvádí, že pobočky rozhodují v řízení o pozemkových úpravách jako orgány prvního stupně. Jelikož tedy zákon této organizační složce svěřuje určité rozhodovací pravomoci, správním orgánem rozhodujícím v daném případě je právě pobočka krajského pozemkového úřadu. Podle sídla této pobočky se tedy určuje místní příslušnost k podání správní žaloby.

[3]

Krajský soud v Ostravě s postoupením nesouhlasil a spisy dle § 7 odst. 5 předložil k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Krajský soud má za to, že Státní pozemkový úřad je orgán s celostátní působností. Jeho sídlem je Praha. Krajské pozemkové úřady rozhodují pouze jako vnitřní jednotky tohoto celostátního úřadu (§ 2 odst. 4 a 5 zákona o státním pozemkovém úřadu). Jsou to pouze dekoncentrované organizační složky, které nemohou mít charakter samostatných úřadů. Proto je k řízení místně příslušný Městský soud v Praze.

Posouzení věci Nejvyšším správním soudem

[4]

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že nesouhlas Krajského soudu v Ostravě s postoupením věci není důvodný.

[5]

Klíčovou otázkou pro posouzení této věci je otázka místní příslušnosti krajského (městského) soudu v situaci, kdy napadené správní rozhodnutí vydala dekoncentrovaná organizační složka správního orgánu s celostátní působností.

[6]

Tato právní otázka byla v jiné věci vedené u Nejvyššího správního soudu z důvodu judikaturního rozporu předložena k rozhodnutí rozšířenému senátu dle § 17 s. ř. s. Nejvyšší správní soud tedy řízení v této věci usnesením ze dne 17. 12. 2014, č. j. Nad 288/2014 - 57 dle § 48 odst. 3 písm. d) s. ř. s. do vyřešení předmětné otázky přerušil.

[7]

Rozšířený senát o postoupené věci rozhodl usnesením ze dne 5. 5. 2015, č. j. Nad 288/2014 - 58. Z uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud výrokem č. I. tohoto rozsudku rozhodl o pokračování v tomto řízení.

[8]

Rozšířený senát ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že pobočky krajských pozemkových úřadů, zřízené dle § 2 odst. 4 zákona č. 503/2012 Sb., jsou v případech, kdy rozhodují jako správní orgány prvního stupně v řízení o pozemkových úpravách, správními orgány v kompetenčním smyslu s územní působností vymezenou organizačním řádem Státního pozemkového úřadu. V takových případech je třeba pobočku krajského pozemkového úřadu považovat za správní orgán prvního stupně, jehož sídlo je určující pro místní příslušnost krajského soudu dle § 7 odst. 2 s. ř. s.

[9]

Vzhledem k tomuto závěru je v této věci místně příslušný krajský soud určen sídlem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, Pobočky Šumperk. Dle tohoto kritéria je k řízení místně příslušný Krajský soud v Ostravě. Dle rozvrhu práce tohoto soudu bude věc přidělena Olomoucké pobočce tohoto krajského soudu.

[10]

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší správní soud o nesouhlasu Krajského soudu v Ostravě s postoupením věci rozhodl podle § 7 odst. 5 s. ř. s. výrokem č. II. tak, že soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Krajský soud v Ostravě. Tímto rozhodnutím Nejvyššího správního soudu jsou soudy vázány.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. července 2015

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2015, sp. zn. Nad 278/2014 - 61, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies