1 Afs 58/2014 - 37

19. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Marií Žiškovou v právní věci žalobce J. D., zastoupeného JUDr. Miroslavou Kočárovou, advokátkou se sídlem 1. máje 283/15, 767 01 Kroměříž, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Masarykova 31, 602 00 Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 6. 1. 2012, č. j. 6645/11-1101-801766, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2014, č. j. 22 Af 20/2012 – 42,

takto :

V rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. června 2014, č. j. 1 Afs 58/2014 – 30, se odůvodnění rozsudku opravuje tak, že odstavce 28 a 29 znějí takto: „

[28]

Nejvyšší správní soud s ohledem na výše uvedené dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná a vadné je i rozhodnutí žalovaného. Proto dle § 110 odst. 2 s. ř. s. zrušil napadený rozsudek krajského soudu i rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V něm je žalovaný vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem v tomto rozsudku.

[29]

Současně v souladu s § 110 odst. 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud rozhodl o povinnosti žalovaného zaplatit úspěšnému žalobci náhradu nákladů řízení před krajským soudem i v řízení o kasační stížnosti v celkové částce 21.342 Kč. Ta sestává ze zaplacených soudních poplatků v celkové částce 9.000 Kč, odměny za 3 úkony právní služby v celkové částce 9.300 Kč (§ 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu), 3x paušální částky náhrady hotových výdajů ve výši 900 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Protože advokátka je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšují se náklady řízení o částku 2.142 Kč, odpovídající dani, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést.“.

Odůvodnění :

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2014, č. j. 1 Afs 58/2014 – 30, byl zrušen rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2014, č. j. 22 Afs 20/2012 – 42, současně bylo zrušeno i rozhodnutí Finančního ředitelství v Ostravě ze dne 6. 1. 2012, č. j. 6645/11-1101-801766, a věc byla vrácena žalovanému k dalšímu řízení. Dále byla tímto rozsudkem uložena žalovanému povinnost zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 21.342 Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

V písemném vyhotovení rozsudku bylo chybně uvedeno, že věc se vrací krajskému soudu místo žalovanému a byla pominuta část odůvodnění specifikující náklady řízení. Protože z protokolu o hlasování i ze zkráceného znění rozsudku jednoznačně vyplývá, že bylo zrušeno i rozhodnutí žalovaného resp. jeho právního předchůdce a jak bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, jedná se o zjevnou chybu v psaní. Předsedkyně senátu proto postupem podle § 54 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, tuto chybu opravila vydáním opravného usnesení.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2015

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2015, sp. zn. 1 Afs 58/2014 - 37, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies