8 Ads 9/2014 - 135

27. 04. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci žalobkyně: M. B., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení,se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 12. 10. 2012, čj. X, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 12. 2013, čj. 16 Ad 114/2013 - 58,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

[1]

Kasační stížností ze dne 15. 1. 2014 se žalobkyně domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Plzni, kterým krajský soud odmítl její žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 12. 10. 2012, čj. X (dále též „napadené rozhodnutí“), a to pro předčasnost. Krajský soud uvedl, že žalobkyně mohla proti napadenému rozhodnutí podat řádný opravný prostředek – námitky podle § 88 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění účinném od 1. 1. 2010. Žalobkyně tak neučinila. Její žalobu bylo tudíž třeba odmítnout jako předčasnou a nepřípustnou.

[2]

Žalobkyně (stěžovatelka) nebyla při podání kasační stížnosti zastoupena advokátem. Nejvyšší správní soud ji proto vyzval usnesením ze dne 2. 4. 2014, čj. 8 Ads 9/2014 – 26, aby soudu předložila plnou moc udělenou jí advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

[3]

Stěžovatelka požádala Nejvyšší správní soud o ustanovení advokáta a dne 28. 7. 2014 soudu doručila vyplněné potvrzení o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Usnesením ze dne 26. 8. 2014, čj. 8 Ads 9/2014 – 99, Nejvyšší správní soud zamítl žádost stěžovatelky o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a vyzval ji, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení předložila soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Zároveň ji poučil, že pokud nevyhoví výzvě k předložení plné moci, soud kasační stížnost odmítne. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 7. 10. 2014. Stěžovatelka nepředložila soudu ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, a neučinila tak ani následně.

[4]

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

[5]

Podle § 46 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud usnesením odmítne kasační stížnost, nejsou-li splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

[6]

Ze shora uvedeného vyplývá, že stěžovatelka nepředložila ve lhůtě stanovené soudem a ani následně plnou moc udělenou jí advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, ačkoli jde o jednu z podmínek řízení o kasační stížnosti, a ačkoli ji soud poučil, že v takovém případě její kasační stížnost odmítne. Protože nebylo možné pro tento nedostatek pokračovat v řízení, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl za použití § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

[7]

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 120 s. ř. s. ve spojení s § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. dubna 2015

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 4. 2015, sp. zn. 8 Ads 9/2014 - 135, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies