7 Azs 268/2014 - 19

28. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: nezl. V. D. A., zastoupen zákonným zástupcem V. T. D., oba státní příslušnost Vietnamská socialistická republika, právně zastoupen Mgr. Markem Čechovským, advokátem se sídlem Opletalova 25, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem nám. Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2014, č. j. 6 A 257/2010 - 67,

takto :

I. Řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce napadl včasnou kasační stížností rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2014, č. j. 6 A 257/2010 - 67, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 19. 10. 2010, č.j. MV-70652-2/VS-2010, jímž byl zamítnut jeho rozklad a potvrzeno usnesení Ministerstva vnitra ze dne 12. 5. 2010, č.j. OAM-5434-14/TP-2009, o zastavení řízení o žádosti žalobce o povolení k trvalému pobytu.

Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč.

Tento soudní poplatek nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen. Nejvyšší správní soud proto žalobce usnesením ze dne 13. 1. 2015, č.j. 7 Azs 268/2014 - 14, vyzval k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a stanovil mu k tomu lhůtu 10 dnů. Usnesení bylo doručeno zástupci žalobce dne 13. 1. 2015, a poslední den lhůty pro zaplacení soudního poplatku tak uplynul dne 23. 1. 2015. Žalobce však přes uvedenou výzvu soudu, ani po poučení o následcích nezaplacení poplatku, soudní poplatek za kasační stížnost v takto stanovené lhůtě dosud nezaplatil.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Jelikož žalobce přes výzvu soudu ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, přistoupil Nejvyšší správní soud k zastavení řízení podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 1. 2015, sp. zn. 7 Azs 268/2014 - 19, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies