6 Azs 291/2014 - 57

23. 06. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: M. H., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra - Odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 9. 2014, č. j. OAM- 122/LE-BE03-K01-2014, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2014, č. j. 45 Az 51/2014 – 7,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

[1]

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 12. 12. 2014 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) datovaná dnem 8. 12. 2014, kterou se domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2014, č. j. 45 Az 51/2014 - 7. Tímto usnesením krajský soud odmítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalovaného o zamítnutí žádosti o udělení mezinárodní ochrany, a to pro neodstranění vad podání, neboť žalobce na výzvu soudu k odstranění vad nereagoval. V kasační stížnosti stěžovatel současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro toto řízení.

[2]

Usnesením ze dne 23. 1. 2015, č. j. 6 Azs 291/2014 – 9, které bylo stěžovateli doručeno dne 31. 1. 2015, byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení doložil k žádosti o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti vyplněný formulář „Potvrzení a prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a pro ustanovení zástupce soudem“, který byl stěžovateli v příloze k tomuto usnesení zaslán.

[3]

Dne 12. 2. 2015 byl zdejšímu soudu doručen stěžovatelem formulář „Potvrzení a prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a pro ustanovení zástupce soudem“. Stěžovatel však vyplnil pouze položky pod článkem I. Poměry osobní a rodinné a položku pod článkem V. odst. 18., kde uvedl, že nepobírá dávky státní sociální podpory (podpory v nezaměstnanosti), což doložil také potvrzením Úřadu práce České republiky – krajské pobočky pro hlavní město Prahu. Ostatní položky formuláře zůstaly nevyplněny. Jelikož takto doložené Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech stěžovatele však není úplné a Nejvyšší správní soud na jeho základě nemohl stěžovatelově žádosti o ustanovení advokáta vyhovět, vyzval stěžovatele usnesením ze dne 17. 2. 2015, č. j. 6 Azs 291/2014 – 20, opakovaně vyzval, aby ve stanovené lhůtě soudem zaslaný formulář vyplnil úplně a řídil se poučením, jež se nachází na konci tohoto formuláře. Nejvyšší správní soud v této výzvě stěžovateli vysvětlil, že uvádí-li, že je ženatý, musí vyplnit také položky pod článkem VIII. Výdělkové a majetkové poměry manžela žadatele. Dále pak pokud nemá žádné příjmy, je třeba tyto skutečnosti do zaslaného formuláře vyplnit. Soud nemůže předjímat, že pokud žadatel neuvede žádné údaje ohledně příjmů, znamená to, že žádné příjmy nemá.

[4]

Posledně uvedenou výzvu doručoval Nejvyšší správní soud stěžovateli na adresu, kterou vyplnil do Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, a která se shodovala rovněž s adresou hlášeného pobytu stěžovatele. Protože však při doručování písemnosti nebyl na této adrese zastižen, a nebylo možné ji odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla doručovaná písemnost uložena podle § 49 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „občanský soudní řád“). Stěžovatel si však usnesení nevyzvedl, a dne 5. 3. 2015 tudíž došlo k fikci doručení dle § 49 odst. 4 občanského soudního řádu. Písemnost nebylo možné vhodit do domovní nebo jiné stěžovatelem užívané schránky, byla proto vrácena Nejvyššímu správnímu soudu dne 10. 3. 2015. Nejvyšší správní soud dne 11. 3. 2015 vyvěsil na své úřední desce podobu 30 dnů sdělení o doručení předmětné písemnosti a možnosti si ji u soudu vyzvednout.

[5]

Protože stěžovatel si uvedenou výzvu nevyzvedl, ani opětovně nedoložil vyplněné Prohlášení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, Nejvyšší správní soud při rozhodování o jeho žádosti vycházel s podkladů, které stěžovatel předložil dne 12. 2. 2015. Usnesením ze dne 22. 4. 2015, č. j. 6 Azs 291/2014 – 33, Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce a vyzval jej, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. K doručení citovaného usnesení došlo opět fikcí dle § 49 odst. 4 občanského soudního řádu, a to dne 18. 5. 2015, dvoutýdenní lhůta ke splnění výzvy tak uplynula v pondělí dne 1. 6. 2015. O doručení předmětné písemnosti a možnosti si ji u soudu vyzvednout Nejvyšší správní soud dne 26. 5. 2015 vyvěsil sdělení na své úřední desce.

[6]

Stěžovatel v uvedené lhůtě, ani do dne vydání tohoto usnesení výzvu nesplnil; nedoložil své právní zastoupení, příp. schopnost vystupovat v řízení bez advokáta. Stěžovatel též nepožádal o další prodloužení lhůty z vážných důvodů.

[7]

Nejvyšší správní soud proto – v souladu s poučením, jehož se stěžovateli v citovaném usnesení dostalo – kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl, neboť nebyly splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, pročež v řízení nebylo možno pokračovat.

[8]

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. června 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 6 Azs 291/2014 - 57, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies