10 Azs 254/2014 - 60

15. 04. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobce: D. L., zast. Mgr. Bc. Filipem Schmidtem, LL.M., advokátem se sídlem Čihákova 871/15, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 11. 2013, čj. OAM-118/ZA-ZA06-ZA04-2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 10. 2014, čj. 29 Az 23/2013-62,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovenému zástupci stěžovatele Mgr. Bc. Filipu Schmidtovi, LL.M., advokátovi, se přiznává odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 8228 Kč, která bude proplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

[1]

Rozhodnutím ze dne 11. 11. 2013, čj. OAM-118/ZA-ZA06-ZA04-2012, Ministerstvo vnitra rozhodlo o neudělení mezinárodní ochrany žalobci dle § 12, § 13, § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a zároveň mu udělilo doplňkovou ochranu dle § 14a téhož zákona. Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „krajský soud“) žalobu proti tomuto rozhodnutí v záhlaví označeným rozsudkem zamítl; zamítavý rozsudek byl žalobci doručen ve čtvrtek dne 6. 11. 2014 (doručenka na č. l. 73 spisu krajského soudu).

[2]

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti tomuto rozsudku prostřednictvím datové schránky dne 21. 11. 2014 blanketní kasační stížnost (stejného dne předal stejnopis kasační stížnost i poštovní přepravě). Součástí kasační stížnosti byl i návrh na ustanovení zástupce, jemuž Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 12. 2014, čj. 10 Azs 254/2014-36, vyhověl.

[3]

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. O tom byl stěžovatel krajským soudem v písemném vyhotovení napadeného rozsudku řádně poučen. Dle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. nestanoví-li zákon jinak, soud usnesením návrh odmítne, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně. Podle § 120 s. ř. s. není-li v ustanoveních dílů 1 a 2 stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I.

[4]

Nejvyšší správní soud dle citovaných zákonných ustanovení kasační stížnost odmítl, neboť ze spisu krajského soudu zjistil, že ji stěžovatel podal opožděně; lhůta k jejímu podání, jejíž zmeškání nemůže být prominuto (§ 106 odst. 2 věta poslední s. ř. s.), marně uplynula ve čtvrtek 20. 11. 2014.

[5]

Výrok o náhradě nákladů řízení se při odmítnutí kasační stížnosti opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

[6]

Ustanovenému advokátovi se dle § 35 odst. 8 s. ř. s. s přihlédnutím k § 7 bodu 5., § 9 odst. 4 písm. d), § 11 odst. 1 písm. b) a d) a § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, přiznává odměna za zastupování 2krát 3100 Kč za dva úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení a sepis doplnění kasační stížnosti) a paušální náhrada hotových výdajů 2krát 300 Kč, celkem částka 6800 Kč. Vzhledem k tomu, že advokát je plátcem daně z přidané hodnoty, Nejvyšší správní soud přiznanou odměnu navýšil o sazbu této daně ve výši 21 % na výslednou částku 8228 Kč, která bude proplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 10 Azs 254/2014 - 60, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies