8 Azs 186/2014 - 31

16. 04. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobkyně: T. P. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 6. 2014, čj. OAM-236/ZA-ZA08-HA08-2014,v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 9. 2014, čj. 29 Az 29/2014 – 25,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

1)

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 26. 11. 2014 doručena kasační stížnost, kterou se žalobkyně (stěžovatelka) domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. 9. 2014, čj. 29 Az 29/2014 – 25. Stěžovatelka zároveň požádala o ustanovení zástupce pro řízení o této kasační stížnosti.

2)

Přípisem ze dne 5. 12. 2014, čj. 8 Azs 186/2014 – 7, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku, aby předložila potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Protože stěžovatelka Nejvyššímu správnímu soudu nezaslala sdělení o svých majetkových poměrech a neprokázala splnění podmínek pro ustanovení zástupce, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 3. 3. 2015, čj. 8 Azs 186/2014 – 28 zamítl její žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

3)

Týmž usnesením Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 2 týdnů od doručení tohoto usnesení předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Zároveň ji poučil, že pokud nevyhoví výzvě k předložení plné moci, soud její kasační stížnost odmítne. Jelikož stěžovatelka nebyla doručujícím orgánem dne 6. 3. 2015 na adrese pro doručování zastižena, byla písemnost v souladu s § 49 odst. 2 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s. uložena a stěžovatelce byla na místě zanechána písemná výzva, aby si písemnost vyzvedla. Protože si stěžovatelka písemnost nevyzvedla ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se v souladu s § 49 odst. 4 o. s. ř. za použití § 42 odst. 5 s. ř. s. za doručenou dnem 16. 3. 2015. Lhůta pro předložení plné moci uplynula dne 30. 3. 2015. Stěžovatelka nepředložila soudu ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti a neučinila tak ani následně.

4)

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

5)

Podle § 46 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. soud usnesením odmítne kasační stížnost, nejsou-li splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

6)

Stěžovatelka ve stanovené lhůtě nepředložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, ačkoli se jedná o podmínku řízení o kasační stížnosti a ačkoli ji soud poučil, že v takovém případě kasační stížnost odmítne. Protože pro tento nedostatek nebylo možné pokračovat v řízení, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl za použití § 46 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

7)

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 s. ř. s. ve spojení s § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, protože kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 16. dubna 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 4. 2015, sp. zn. 8 Azs 186/2014 - 31, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies