3 As 247/2014 - 30

06. 05. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: J. S., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o návrhu na obnovu řízení ze dne 9. 10. 2014, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2014, č. j. 3 Na 140/2014 – 17,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Usnesením Městského soudu v Praze (dále „městský soud“) ze dne 4. 11. 2014, č. j. 3 Na 140/2014 – 17, byl odmítnut jako nepřípustný návrh žalobce (dále „stěžovatel“) na obnovu řízení. Nepřípustnost návrhu dovodil městský soud z toho, že se stěžovatel domáhal obnovy řízení ve věci, ve které není obnova řízení podle zákona přípustná (§ 114 odst. 1 s. ř. s. a contrario). V řízení vedeném u městského soudu pod sp. zn. 27 Ca 65/2002 byl totiž předmětem nárok třetí osoby, zemřelého M. B., na invalidní důchod. Shora zmíněné usnesení městského soudu napadl stěžovatel kasační stížností.

Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne ze dne 14. 4. 2015, č. j. 3 As 247/ 2014 – 24, byl zamítnut návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti pro zjevnou neúspěšnost jeho kasační stížnosti. Zároveň byl stěžovatel tímto usnesením Nejvyššího správního soudu vyzván, aby ve lhůtě jednoho týdne od doručení usnesení prokázal splnění podmínky řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s. doložením plné moci udělené advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel byl rovněž v tomto usnesení poučen a následku marného uplynutí lhůty ke splnění uvedené podmínky řízení, spočívajícího v tom, že nebude-li plná moc pro zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti zdejšímu soudu ve stanovené lhůtě předložena, bude kasační stížnost odmítnuta. Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 17. 4. 2015. Lhůta stanovená usnesením ke splnění podmínky řízení podle § 105 odst. 2 s. ř. s. tedy uplynula 24. 4. 2015. Žalobce plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti doposud Nejvyššímu správnímu soudu nepředložil.

Na výzvu Nejvyššího správního soudu reagoval stěžovatel pouze žádostí o přerušení řízení ze dne 20. 4. 2015. Stěžovatel tuto svoji žádost zdůvodnil tak, že nemá dostatečné prostředky na hrazení služeb advokáta a hodlá požádat Českou advokátní komoru o bezplatné přidělení zástupce, k čemuž však stanovená lhůta jednoho týdne nestačí. K této žádosti stěžovatele Nejvyšší správní soud podotýká, že důvody, pro které předseda senátu řízení musí nebo může přerušit, jsou upraveny ust. § 48 s. ř. s. Důvody uváděné stěžovatelem v žádosti ze dne 20. 4. 2015 však nespadají pod žádný z tam uvedených případů přerušení řízení (ať již obligatorního nebo fakultativního). Je třeba též podotknout, že o bezplatné přidělení zástupce Českou advokátní komorou mohl stěžovatel požádat i kdykoliv dříve, ať již v průběhu řízení před Městským soudem v Praze (bylo zahájeno 9. 10. 2014) nebo v průběhu řízení o kasační stížnosti (je vedeno od 10. 12. 2014).

Jelikož stěžovatel nesplnil ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem povinnost doložit plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, není splněna podmínka řízení podle ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., neboť stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, a uvedený nedostatek podmínky řízení neodstranil ani po výzvě Nejvyššího správního soudu. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. (v kontextu s § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. května 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2015, sp. zn. 3 As 247/2014 - 30, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies