4 Azs 246/2014 - 18

14. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobkyně: T. T. L., zast. Mgr. Petrem Václavkem, advokátem, se sídlem Opletalova 1417/25, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 11. 2014, č. j. 57 A 86/2014 - 45,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 4.000 Kč, který bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacen na účet č. 2108265237/2700 do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění :

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 26. 11. 2014, č. j. 57 A 86/2014 - 45, odmítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalované ze dne 1. 8. 2014, č. j. MV-136306-4/SO-2013, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 13. 9. 2013, č. j. OAM-11350-43/TP-2011. Tímto rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobkyně o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podle § 75 odst. 1 písm. f) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) včas kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 11. 12. 2014, č. j. 4 Azs 246/2014 - 8, vyzval stěžovatelku, aby zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost. Této výzvě žalobkyně vyhověla a dne 16. 12. 2014 poukázala na účet soudu částku 5.000 Kč.

Podáním ze dne 9. 1. 2015 vzala stěžovatelka kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

Podle § 47 písm. a) věta před středníkem zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), „[s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.“ Protože projev vůle stěžovatelky, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatelka zamýšlela ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Podle § 10 odst. 3 věta první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, „[s]oud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.“ Podle odstavce 5 téhož ustanovení „[v] řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.“ Řízení o kasační stížnosti, ve kterém lze rozhodnout bez jednání (§ 109 odst. 2 s. ř. s.), bylo zastaveno před vydáním rozhodnutí o věci samé, proto Nejvyššímu správnímu soudu vznikla povinnost vrátit zaplacený soudní poplatek po snížení podle citovaného ustanovení. Dne 16. 12. 2014 zaplatila stěžovatelka na účet soudu soudní poplatek ve výši 5.000 Kč. Stěžovatelce bude vrácena částka 4.000 Kč, tj. 5.000 Kč snížených o 20 % z této částky, a to do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení. Soudní poplatek se vrací zpět na účet, z nějž byl na účet Nejvyššího správního soudu poukázán.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. ledna 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 4 Azs 246/2014 - 18, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies