Na 464/2014 - 9

22. 01. 2015, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Petra Mikeše, ve věci žalobce: Ing. P. M., proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, v řízení o opravném prostředku žalobce proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2014, čj. 6 As 92/2014 – 26,

takto :

I. Návrh se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Podáním ze dne 19. 10. 2014, nazvaným „Žaloba pro zmatečnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu v Brně č. j. 6 As 92/2014-26 ze dne 13. 8. 2014“, se žalobce domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu, jímž mu zdejší soud přiznal osvobození od soudních poplatků v řízení o kasační stížnosti a současně zamítl jeho kasační stížnost.

K návrhu zdejší soud uvádí následující. Soudy rozhodující ve správním soudnictví, tj. krajské soudy a Nejvyšší správní soud, poskytují ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob způsobem a za podmínek stanovených zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Pravomoc soudů ve správním soudnictví je vymezena v § 4 odst. 1 s. ř. s. Pravomocí Nejvyššího správního soudu je dále též zajišťovat, jakožto vrcholný soudní orgán ve věcech správního soudnictví, jednotu a zákonnost rozhodování (§ 12 s. ř. s.), a to rozhodováním o kasačních stížnostech, případně o dalších věcech, stanoví-li tak zákon. Proti rozhodnutím Nejvyššího správního soudu nejsou opravné prostředky přípustné; o tom byl žalobce v zpochybňovaném rozsudku zdejšího soudu ostatně poučen. Žalobce svou „žalobou pro zmatečnost“ usiluje o zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu. Žaloba pro zmatečnost není ve správním soudnictví vůbec aplikovatelná (viz § 64 s. ř. s., který odkazuje na přiměřeně použití ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu, zatímco žaloba pro zmatečnost je zakotvena v části čtvrté občanského soudního řádu). Soudní řád správní připouští jen obnovu řízení, ovšem jen proti rozsudku vydanému v řízení o ochraně před zásahem správního orgánu a ve věcech politických stran a politických hnutí (§ 114 odst. 1 s. ř. s.).

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný. Jak bylo shora vysvětleno, právě o takový případ se jedná a soud proto podaný návrh odmítl. O nákladech řízení soud rozhodl dle § 60 odst. 3 s. ř. s., dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. ledna 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 1. 2015, sp. zn. Na 464/2014 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies